NJA 2003 not 26

S.S. mot L.G. ang. resning.

Den 28:e. 26. (Ö 188-03) S.S. mot L.G. ang. resning. Svea HovR meddelade 29/3 49 dom i mål mellan S.S. och K.G. ang. faderskap m.m. I domen förklarades S.S. vara far till L.G. - S.S. ansökte om resning och yrkade att HD omedelbart skulle ändra HovR:ns dom och ogiltigförklara faderskapet. L.G., som beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, hördes inte av.

HD, på förslag av föredraganden: S.S. har åberopat resultatet av en förälderundersökning 6/9 02 från Rättsmedicinalverket, Rättsgenetiska institutet. Däri anges att S.S. inte är L.G:s far.

På grund härav beviljar HD jämlikt 58:1 1 st. 3 RB resning i målet och företar jämlikt 7 § 1 st. samma kapitel målet till omedelbart avgörande.

Genom den verkställda undersökningen är det visat att S.S. inte är fader till L.G.

Med upphävande av HovR:ns dom i denna del ogillar HD mot S.S. förd faderskapstalan.