NJA 2003 not 3

RÅ mot M.T. ang. tillstånd till prövning i HovR av mål om snatteri.

Den 16:e. 3. (Ö 1859-02) RÅ mot M.T. ang. tillstånd till prövning i HovR av mål om snatteri. I mål mellan åkl. och M.T. ang. snatteri anförde Skellefteå TR i dom 17/10 01 bl.a.: M.T., som är 17 år gammal, förekommer inte i belastningsregistret. Av yttrande inhämtat från socialnämnden i Skellefteå kommun framgår att M.T. inte tidigare varit föremål för några insatser från socialkontoret samt att hon lever under ordnade förhållanden. Socialnämnden har vidare uppgett att det inte framkommit någonting som tyder på att M.T. har behov av stöd eller andra insatser som socialkontoret kan tillhandahålla och att det därmed inte finns skäl att föreslå att hon överlämnas till vård inom socialtjänsten. Med hänsyn till straffvärdet av den brottslighet som nu prövats och med beaktande av vad som upplysts om M.T:s personliga förhållanden finner TR:n att påföljden bör bestämmas till ett måttligt bötesstraff. TR:n dömde M.T. till 50 dagsböter å 30 kr. Sedan M.T. överklagat domen till HovR:n f Ö Norrl fann HovR:n i beslut 9/4 02 inte skäl att meddela prövningstillstånd. TR:ns dom skulle därför stå fast. - RÅ yrkade att HD skulle meddela tillstånd till målets prövning i HovR:n. M.T. bestred ändring.

HD, på förslag av föredraganden: Skäl. RÅ har anfört bl.a. följande. Det föreligger anledning att ändra TR:ns dom så att bötesstraffet skärps. I vart fall är det av vikt för rättstillämpningen att målet prövas i högre rätt, då det saknas vägledande domstolsavgöranden om i vilken utsträckning gärningsmannens ungdom skall beaktas vid butikssnatterier och vilken påverkan regeln om s.k. ungdomsrabatt normalt skall ha i förhållande till brottets straffvärde. Åklagarnas och underrätternas praxis varierar över landet och även regionala variationer förekommer.

Det får anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av högre rätt.

Avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i HovR:n.