NJA 2003 not 34

B.T. och I.T. mot Kammarkollegiet ang. stämpelskatt.

Den 25:e. 34. (Ö 171-03) B.T. och I.T. mot Kammarkollegiet ang. stämpelskatt. B.T. och I.T. förvärvade genom köp 27/4 02 fastigheten Vetlanda Bergsnärle 1:4 för en köpeskilling om 1 550 000 kr. Inskrivningsmyndigheten i Eksjö fastställde i beslut 3/5 02 stämpelskatten till 27 045 kr baserat på fastighetens taxeringsvärde för år 2001, 1 803 000 kr. - B.T. och I.T. överklagade i Göta HovR och yrkade att stämpelskatten skulle sänkas till 23 250 kr. Kammarkollegiet bestred ändring. HovR:n anförde i beslut 5/12 02: Skäl. B.T. och I.T. har till stöd för sitt yrkande anfört följande. Stämpelskatten har beräknats på ett registrerat taxeringsvärde om 1 803 000 kr. Detta taxeringsvärde var inte riktigt vid tidpunkten för skattens bestämmande eftersom betydande skogsavverkningar ägt rum år 1999-2000. Skattemyndigheten har fastställt ett nytt taxeringsvärde för år 2002 till 1 106 000 kr. Eftersom köpeskillingen överstiger taxeringsvärdet bör köpeskillingen ligga till grund för stämpelskattens beräkning. Kammarkollegiet har anfört i huvudsak följande. B.T. och I.T. beviljades lagfart för förvärvet av fastigheten 3/5 02. Vid beräkningen av stämpelskatten skall därför köpeskillingen jämföras med taxeringsvärdet för år 2001 i enlighet med 9 § 1 st. lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Det beslut från skattemyndigheten som B.T. och I.T. gett in till HovR:n avser taxeringsår 2002. Det nya taxeringsvärdet kan därför inte beaktas vid beräkningen av stämpelskatten eftersom taxeringsvärdet för år 2001 är högre än köpeskillingen. Stämpelskatten skall därför beräknas på detta belopp. Kammarkollegiet påminner om möjligheten att i enlighet med bestämmelserna i 21 kap.fastighetstaxeringslagen överklaga skattemyndighetens beslut avseende taxeringsår 2001. HovR:n finner av de skäl som kammarkollegiet anfört att överklagandet skall lämnas utan bifall. HovR:n lämnar överklagandet utan bifall. - B.T. och I.T. yrkade att HD skulle bestämma att stämpelskatten för förvärvet av fastigheten Vetlanda Bergsnärle 1:4 skulle beräknas på köpeskillingen om 1 550 000 kr och fastställas till 23 250 kr. Kammarkollegiet tillstyrkte bifall till överklagandet.

HD, på förslag av föredraganden: Skäl. B.T. och I.T. har till stöd för överklagandet åberopat ett nytt beslut av skattemyndigheten varigenom 2001 års taxeringsvärde efter omräkning bestämts till 1 013 000 kr.

Det nya taxeringsvärdet, som innebär att köpeskillingen är högre än taxeringsvärdet, utgör skäl till ändring av beslutet om stämpelskatt i enlighet med vad B.T. och I.T. yrkat.

Avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut fastställer HD stämpelskatten för B.T:s och I.T:s förvärv av fastigheten Vetlanda Bergsnärle 1:4 till 23 250 kr.