NJA 2003 not 35

Creditia Aktiebolag (Creditia) mot Riksskatteverket (RSV) ang. försättande i konkurs.

Svea HovR

Den 27:e. 35. (Ö 4650-02) Creditia Aktiebolag (Creditia) mot Riksskatteverket (RSV) ang. försättande i konkurs. På ansökan av kronofogdemyndigheten i Stockholm försatte Stockholms TR genom beslut 5/12 02 Creditia i konkurs. Bolaget överklagade i Svea HovR med yrkande att HovR:n skulle upphäva konkursbeslutet och anförde dels att bolaget hade betalt den skuld som angetts i konkursansökan, dels att bolaget hade för avsikt att betala återstående skuld 21/12 02. RSV bestred ändring av konkursbeslutet och angav att Creditias skuld till staten uppgick till 24 044 kr. HovR:n, som fann att staten hade styrkt sin fordran samt att Creditia inte hade visat att bolaget var solvent, avslog i beslut 18/12 02 överklagandet. - Creditia yrkade i HD i första hand att konkursbeslutet skulle upphävas och i andra hand att målet skulle återförvisas till HovR:n. RSV förklarade sig inte ha något att erinra mot att konkursbeslutet upphävdes.

HD, på förslag av föredraganden: Skäl. Av utredningen i HD framgår att Creditia numera betalat samtliga restförda skatteskulder och att bolaget i en upprättad konkursbouppteckning 14/1 03 redovisat ett överskott om 527 319 kr. Creditia får således anses ha visat att bolaget är solvent. Konkursbeslutet skall därför upphävas.

Avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut upphäver HD konkursbeslutet.