NJA 2003 not 38

E.K. mot Brista Värdshus Aktiebolag (Brista) och T.S. ang. avvisande av överklagande.

Den 2:a. 38. (Ö 908-03) E.K. mot Brista Värdshus Aktiebolag (Brista) och T.S. ang. avvisande av överklagande. Hösten 1998 ingicks ett köpeavtal mellan å ena sidan E.K. och J.B. och å andra sidan City Catering i Rimbo AB. Enligt avtalet överlät City Catering samtliga aktier i Brista till E.K. och J.B. med hälften var för en sammanlagd köpeskilling om 400 000 kr. I överlåtelsen ingick en restaurangrörelse i Märsta. E.K. och J.B. betalade kontant 50 000 kr var i handpenning. Tillträdesdag var bestämd till 1/2 99. E.K. och J.B. kunde inte fullfölja köpeavtalet eftersom de inte fick något serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker. Genom ett skriftligt köpeavtal 21/1 99 köpte i stället T.S. samtliga aktier i Brista av City Catering för en köpeskilling om 200 000 kr och fortsatte att driva restaurangrörelsen i Märsta. E.K. ansökte vid Sollentuna TR om stämning på T.S. och Brista och yrkade dels att T.S. skulle förpliktas att till henne betala 50 000 kr, dels att Brista skulle förpliktas att till henne betala 83 625 kr. Som grund för sina yrkanden anförde E.K. dels att det fanns ett muntligt avtal mellan henne och T.S. om att han skulle betala henne 50 000 kr, dels att det funnits ett anställningsavtal mellan henne och Brista enligt vilket hon var anställd som restaurangchef med en månadslön om 20 000 kr samt att hon arbetat under tiden februari-juli 99 och inte fått full ersättning för det. T.S. och Brista bestred yrkandena. Genom dom 18/12 02 lämnade TR:n, som fann att E.K. inte hade styrkt sina påståenden, hennes talan utan bifall. E.K. överklagade domen i Svea HovR, som i beslut 17/2 03 anförde: E.K. har förelagts att senast 14/2 03 komplettera sitt överklagande med ett bestämt yrkande, grunderna för överklagandet samt bevisuppgift. E.K. har inte följt föreläggandet. Överklagandet är så ofullständigt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång i HovR:n. HovR:n avvisar därför E.K:s överklagande. - E.K. yrkade att HD skulle undanröja HovR:ns avvisningsbeslut och återförvisa målet till HovR:n för erforderlig handläggning.

HD, på förslag av föredraganden: Skäl. Sedan Sollentuna TR i dom 18/12 02 lämnat E.K:s talan mot Brista och T.S. utan bifall överklagade E.K. domen till HovR:n. Samtidigt begärde hon anstånd med att ange grunderna för överklagandet m.m. HovR:n förelade henne att inom viss tid komplettera överklagandet vid påföljd att detta annars kunde komma att avvisas. Ytterligare anstånd med att komplettera överklagandet beviljades henne till 14/2 03. Genom beslut 17/2 03 avvisade HovR:n E.K:s överklagande.

13/2 03 hade emellertid en inlaga från E.K., i vilken hon begärde ytterligare anstånd med att utveckla grunderna för sitt överklagande, inkommit till HovR:n. Av okänd anledning kom inlagan den avdelning som handlade målet till handa först 18/2 03.

HovR:n hade alltså inte innan avvisningsbeslutet fattades tagit del av E.K:s 13/2 03 inkomna skrivelse med begäran om anstånd m.m. Vid sådant förhållande bör beslutet undanröjas och målet visas åter till HovR:n för erforderlig behandling.

Avgörande. HD undanröjer HovR:ns avvisningsbeslut och visar målet åter till HovR:n för erforderlig handläggning.