NJA 2003 not 41

C.B.R. mot S.S.B. ang. verkställighet av utländskt avgörande ang. underhållsskyldighet.

Den 10:e. 41. (Ö 2522-02) C.B.R. mot S.S.B. ang. verkställighet av utländskt avgörande ang. underhållsskyldighet. C.B.R. ålades genom tingsrättens i Chodziez, Polen, dom 28/3 01 att betala underhållsbidrag för sin son, S.S.B. Domen vann laga kraft och fick verkställas i Polen. S.S.B. ansökte i Svea HovR om att HovR:n skulle besluta att domen var verkställbar i Sverige. C.B.R. bereddes tillfälle att yttra sig över ansökningen. HovR:n anförde i beslut 23/5 02. Skäl. HovR:n finner att domen uppfyller kraven för att få verkställas här i landet (lagen [1976:108] om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet). Ansökan skall därför bifallas. Avgörande. HovR:n förklarar att den av tingsrätten i Chodziez, Polen, 28/3 01 meddelade domen om skyldighet att betala underhållsbidrag för S.S.B. får verkställas i Sverige som svensk domstols lagakraftägande dom. Verkställigheten får inte avse underhållsbidrag för tid efter det att S.S.B. har fyllt 21 år eller ingått äktenskap. – C.B.R. överklagade HovR:ns beslut och anförde bl.a. att han ville att S.S.B. skulle DNA- testas, eftersom det fanns indicier på att han inte var far till S.S.B. Han anförde vidare bl.a. att han var arbetslös och inte hade förmåga att betala de belopp som krävdes.

HD, på förslag av föredraganden: Vad C.B.R. har anfört gäller den polska domens sakliga innehåll. Det har emellertid inte framkommit några sådana omständigheter som enligt reglerna i Haagkonventionen 2/10 73 om erkännande och verkställighet av avgörande angående underhållsskyldighet medför att domen kan underkastas någon saklig prövning i Sverige. Inte heller i övrigt har framkommit någon omständighet som föranleder ändring av HovR:ns beslut. HD avslår därför överklagandet.