NJA 2003 not 42

RÅ mot A.L. ang. stöld m.m.

Den 3:e. 42. (B 1587-03) RÅ mot A.L. ang. stöld m.m. Stockholms TR dömde 7/ 11 01 A.L. för olovlig körning och narkotikabrott, ringa brott, till två månaders fängelse. Svea HovR fastställde TR:ns dom 20/3 02. HovR:ns dom vann laga kraft. Stockholms TR dömde därefter A.L. dels 18/3 02 för stöld och olovlig körning till två månaders fängelse, dels 4/2 03 för bl.a. stöld och olovlig körning till fyra månaders fängelse. Sedan A.L. överklagat båda dessa domar höll Svea HovR huvudförhandling 19/3 03. HovR:n meddelade dom samma dag och förklarade sig ändra TR:ns domar på bl.a. så sätt att påföljdsbestämningarna undanröjdes och påföljden för den samlade brottsligheten avseende Stockholms TR:s dom 7/11 01 och 4/2 03 bestämdes till sex månaders fängelse. RÅ yrkade att HD skulle undanröja HovR:ns dom och återförvisa målet till HovR:n. A.L. yrkade undanröjande av HovR:ns dom och förklarade att hon inte hade någon erinran mot att målet återförvisades till HovR:n.

HD, på förslag av föredraganden: Skäl. Förväxlingen av tingsrättsdomarna 7/11 01 och 18/3 02 utgör sådant rättegångsfel som avses i 59:1 1 st. 4 RB.

HovR:ns dom skall därför undanröjas och målet visas åter till HovR:n för erforderlig handläggning.

Avgörande. HD undanröjer HovR:ns dom och återförvisar målet till HovR:n för erforderlig handläggning.