NJA 2003 not 43

C.J. mot Tele2 Sverige AB ang. återställande av försutten tid m.m.

Den 3:e. 43. (Ö 4401-02) C.J. mot Tele2 Sverige AB ang. återställande av försutten tid m.m. I mål om betalningsföreläggande mellan Tele2 Sverige AB och C.J. meddelade kronofogdemyndigheten i Skåne län utslag 2/5 01, genom vilket C.J. förpliktades att till bolaget utge 1 827 kr. C.J. ansökte i HovR:n ö. Sk. o. Bl. om återställande av försutten tid för att ansöka om återvinning av avgörandet samt klagade över domvilla med yrkande att HovR:n skulle undanröja utslaget. Han gjorde därvid gällande att han inte delgetts föreläggande från kronofogdemyndigheten samt att hans sambo, S.M., falskeligen tecknat hans namn på kronofogdemyndighetens delgivningskvitto. Till stöd härför åberopade han en bevittnad skrivelse av 16/3 02 i vilken S.M. uppgett att hon vid upprepade tillfällen förfalskat C.J:s namnteckning. Tele2 Sverige AB förklarade att bolaget inte hade något att erinra mot att utslaget undanröjdes och målet återförvisades till kronofogdemyndigheten för förnyad handläggning. I beslut 7/11 02 avvisade HovR:n C.J:s ansökan om återställande av försutten tid för ansökan om återvinning såsom för sent inkommen och avslog på anförda skäl klagan över domvilla. – C.J. yrkade att HD skulle bifalla hans klagan över domvilla och undanröja kronofogdemyndighetens utslag samt bifalla hans ansökan om återställande av försutten tid. Tele2 Sverige AB förklarade sig inte ha något att invända mot att kronofogdemyndighetens utslag undanröjdes.

HD: Skäl. C.J. har som skäl för sin klagan anfört följande. Han har inte fått del av kronofogdemyndighetens föreläggande i målet om betalningsföreläggande. Det är inte han som har skrivit under delgivningskvittot utan hans namnteckning har förfalskats av hans sambo S.M.

HD finner inte skäl att göra någon ändring i HovR:ns beslut angående ansökan om återställande av försutten tid.

S.M. har i HD skriftligen intygat att hon har förfalskat C.J:s namnteckning på det delgivningskvitto som gäller Tele2. Med beaktande härav kan delgivningskvittot inte anses utgöra tillräckligt bevis för att C.J. har delgivits Tele2 Sverige Aktiebolags ansökan om betalningsföreläggande. Kronofogdemyndighetens utslag skall därför undanröjas och målet återförvisas till myndigheten för ny behandling.

Avgörande. HD fastställer HovR:ns beslut att avvisa ansökan om återställande av försutten tid.

Med ändring av HovR:ns beslut att avslå klagan över domvilla undanröjer HD kronofogdemyndighetens i Skåne län, Helsingborgskontoret, utslag 2001-05-02 i mål nr 12-19965-01 och visar målet åter till kronofogdemyndigheten för ny behandling.