NJA 2003 not 46

Överklagande av P.M.U.U. ang. avvisande av stämningsansökan.

Den 6:e. 46. (Ö 1200-03) Överklagande av P.M.U.U. ang. avvisande av stämningsansökan. Svea HovR anförde i beslut 12/3 03. P.M.U.U. har fått del av ett föreläggande att senast 26/2 03 komplettera sin ansökan om stämning med angivande av bestämda yrkanden och de omständigheter som åberopas för vart och ett av yrkandena. Ansökningen är så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång. P.M.U.U. har inte följt HovR:ns föreläggande att avhjälpa bristerna. HovR:n avvisar P.M.U.U:s ansökan om stämning. – P.M.U.U. överklagade beslutet.

HD: HD fastställer HovR:ns beslut.