NJA 2003 not 49

M.V. mot RÅ ang. resning.

Den 14:e. 49. (Ö 3394-03) M.V. mot RÅ ang. resning. HovR:n ö. Sk. o. Bl. dömde 28/6 02 M.V. till fängelse sju år för bl.a. grov våldtäkt (åtalspunkt 3) samt olaga frihetsberövande och våldtäkt (åtalspunkt 4). Han förpliktades också att utge skadestånd till målsägandena enligt envar av åtalspunkterna 3 och 4. HD fann i beslut 31/7 02 ej skäl att meddela prövningstillstånd, i följd varav HovR:ns dom skulle stå fast. M.V. ansökte om resning såvitt avsåg åtalspunkterna 3 och 4. RÅ bestred bifall till resningsansökningen.

HD: M.V. har till stöd för sin resningsansökan åberopat en videofilm, som återfunnits efter det att hovrättsdomen vunnit laga kraft, samt en under förundersökningen upprättad promemoria, vilken inte förebringats under domstolsförhandlingarna. Både filmen och promemorian hänför sig till åtalspunkt 3.

Videofilmen, som tagits av M.V. någon gång 18 eller 19/8 01 och är 45 minuter lång, visar en del av det händelseförlopp som omfattas av åtalspunkt 3. Enligt M.V. framgår av filmen att målsäganden deltagit i vad som förevarit av fri vilja och att stora delar av hennes berättelse är påhittad. För det fall resning beviljas beträffande åtalspunkt 3 hävdar M.V. att detsamma bör ske i fråga om åtalspunkt 4 eftersom det är den sammanlagda bilden av de två fallen som kom att ligga till grund för domstolarnas bedömning av åtalspunkterna.

Vad videofilmen visar låter sig utan svårighet förenas med de berättelser som målsäganden avgett i TR:n och HovR:n, såsom de antecknats i domarna. Det kan för övrigt anmärkas att en stor del av det händelseförlopp som framgår av filmen utgör sådant som HovR:n funnit i sig inte utgöra något brott. Innehållet i filmen ger inte stöd för den slutsats som M.V. angett.

Av den åberopade promemorian framgår enligt M.V. att målsäganden hade möjlighet att röra sig fritt under sitt besök hos honom och att hon hade full tillgång till sina tillhörigheter, vilket skulle ha möjliggjort för henne att fly eller kontakta någon. Vad som anges i promemorian skiljer sig dock inte på något avgörande sätt från de uppgifter som målsäganden lämnat i övrigt i målet.

M.V. har inte heller visat någon annan omständighet som kan föranleda resning i målet.

HD avslår därför resningsansökningen.