NJA 2003 not 54

J.J. mot M.J. ang. verkställighet av utländskt avgörande om underhållsskyldighet.

Den 23:e. 54. (Ö 3030-03) J.J. mot M.J. ang. verkställighet av utländskt avgörande om underhållsskyldighet. J.J. ingav till Svea HovR en ansökan om erkännande och verkställighet av en i Polen meddelad dom. J.J. yrkade i sin ansökan att HovR:n skulle förplikta M.J. att till honom betala 38 000 polska Zloty, motsvarande 78 906,78 SEK, avseende underhållsbidrag förfallna till betalning under perioden 10/11 70–10/9 78. HovR:n anförde i beslut 24/6 03: J.J. har i sin ansökan hänvisat till lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet. Bestämmelserna i denna lag äger enligt 1 § 1 st. tillämpning i förhållande till stat som har tillträtt Haag-konventionen 2/10 73 om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet. Ifrågavarande konvention trädde för Polen i kraft 1/7 96. Enligt övergångsbestämmelserna gäller lagen, i fråga om underhållsbidrag som har fastställts i stat som avses i 1 § 1 st. före konventionens ikraftträdande i förhållande till den staten, endast såvitt avser bidragsbelopp som förfaller till betalning efter ikraftträdandet. – Av det ovan anförda följer att lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande avseende underhållsskyldighet är tillämplig i förhållande till Polen endast såvitt avser bidragsbelopp som förfaller till betalning efter 1/7 96. Det saknas därmed – redan av denna anledning – förutsättningar att bifalla J.J:s ansökan. HovR:n avslår därför J.J:s ansökan. – J.J. yrkade att HD skulle bifalla hans i HovR:n framställda yrkande.

HD, på förslag av föredraganden: HD avslår överklagandet.