NJA 2003 not 7

Ocabat AB, Svenska Affärshuset AB och G.W. mot European Financial Services EFS AB, Asbix Nederland B.V., C.B., M.R., C.C., M.B. och M.J. ang. förening av mål enligt 14:7 a RB.

Den 21:a. 7. (Ö 88-02) Ocabat AB, Svenska Affärshuset AB och G.W. mot European Financial Services EFS AB, Asbix Nederland B.V., C.B., M.R., C.C., M.B. och M.J. ang. förening av mål enligt 14:7 a RB. Vid Södra Roslags TR handlades gemensamt sex mål (T 1015-00, T 1016-00, T 2490-99, T 2492-99, T 2493-99 och T 2494-99) mellan å ena sidan European Financial Services EFS Aktiebolag respektive Asbix Nederland B.V. och, å andra sidan, Ocabat Aktiebolag, Svenska Affärshuset Aktiebolag, G.W., M.J. respektive M.B., ang. fordran och skadestånd. Vid Stockholms TR handlades två mål (T 1553-01 och T 9729-01) mellan Ocabat Aktiebolag, å ena sidan, och C.B., M.R. och C.C., å andra sidan, ang. skadestånd. Ocabat Aktiebolag, Svenska Affärshuset Aktiebolag och G.W. ansökte om att HD skulle förordna att de respektive mål som de var part i vid Södra Roslags TR skulle förenas i en rättegång med målen vid Stockholms TR, att handläggas vid Södra Roslags TR. Som skäl för sammanläggning anförde de bl.a. att målen hade samma bakgrund och att bevisningen i stora delar sammanföll (jfr 14:6 och 7 a RB). European Financial Services EFS Aktiebolag, Asbix Nederland B.V., C.B., C.C., M.R., M.B. och M.J. bestred bifall till ansökningen.

HD, på förslag av föredraganden: Enligt vad utredningen ger vid handen skulle en förening av målen inte ha väsentliga fördelar för handläggningen av målen utan att innebära betydande olägenheter för någon part.

På grund av det anförda lämnar HD ansökningen utan bifall.