NJA 2004 not 17

V.K. mot hovrättslagmannen A.-C.P. angående tjänstefel m.m.

Den 4:e. 17.(B 4424-03) V.K. mot hovrättslagmannen A.-C.P. angående tjänstefel m.m.

Göteborgs tingsrätt meddelade den 10 juni 2003 dom i mål mellan allmän åklagare m.fl. och V.K. angående ofredande. V.K. överklagade domen. Hovrätten för Västra Sverige meddelade beslut den 20 oktober 2003. I hovrättens avgörande deltog hovrättslagmannen A.-C.P. Hovrätten för Västra Sverige meddelade den 7 december 1998 dom i mål angående vårdnad om barn. A.-C.P. deltog även i det avgörandet.

V.K. väckte åtal mot A.-C.P. för tjänstefel, förolämpning och förtal. Han yrkade vidare skadestånd för kränkning av hans mänskliga rättigheter samt ersättning för rättegångskostnader.

HD:s dom: Domskäl.V.K. har i HD företett en kopia av beslut av Riksåklagaren att inte inleda förundersökning med anledning av anmälan om tjänstefel i Hovrätten för Västra Sverige när den genom dom den 7 december 1998 ändrat en av Göteborgs tingsrätt meddelad vårdnadsdom. Något motsvarande beslut av åklagaren avseende hans ansökan om stämning för tjänstefel som begåtts i Hovrätten för Västra Sverige genom beslut som meddelats den 20 oktober 2003 har han inte gett in. Hans ansökan i den delen skall därför avvisas.

HD finner det uppenbart att hans talan i övrigt är ogrundad. Denna skall därför ogillas och dom i målet meddelas utan att stämning utfärdas.

Domslut

Domslut.HD avvisar V.K:s ansökan om stämning för tjänstefel genom beslut meddelat den 20 oktober 2003.

HD ogillar hans talan i övrigt.