NJA 2004 not 20

S.L. mot Riksåklagaren och L.S. angående klagan över domvilla.

Den 16:e. 20.(Ö 167-01) S.L. mot Riksåklagaren och L.S. angående klagan över domvilla.

Hässleholms tingsrättdömde den 25 augusti 1999 S.L. för stöld till villkorlig dom och böter. Sedan S.L. överklagat domen till Hovrätten över Skåne och Blekingekallade hovrätten till huvudförhandling den 25 september 2000. Såvitt avsåg S.L. tillämpade hovrätten förenklad delgivning.

S.L. uteblev från huvudförhandlingen den 25 september 2000.Hovrättenfann i beslutsamma dag att det inte var sannolikt att S.L. hade laga förfall och förklarade därför hans överklagande förfallet.

Ibeslutden 4 december 2000 avslog hovrättenS.L:s ansökan om återupptagande och överlämnade handlingarna i målet till HD för prövning av klagan över domvilla.

Riksåklagaren tillstyrkte att hovrättens beslut den 25 september 2000 undanröjdes på grund av domvilla. L.S. hördes inte av.

Föredragandenföreslog att HD skulle meddela följande beslut:S.L. har som skäl – – – se HD – – – S.L:s senast kända adress. Delgivning av kallelsen med S.L. kan på grund härav inte anses ha skett. Då S.L. inte delgivits kallelse till huvudförhandlingen har hovrätten följaktligen inte ägt förklara S.L:s överklagande förfallet. Det rättegångsfel som sålunda förekommit måste bedömas som grovt och kan antas ha inverkat på målets utgång.

På grund av det anförda undanröjer HD hovrättens beslut den 25 september 2000, såvitt det avsåg att S.L:s överklagande förfallit, samt förordnar att ny handläggning av målet skall äga rum i hovrätten.

HD:s beslut:S.L. har som skäl för sin klagan över domvilla anfört att hovrätten inte borde ha förklarat överklagandet förfallet eftersom den förenklade delgivningen avseende kallelsen till huvudförhandlingen den 25 september 2000 skett under felaktig adress.

Förenklad delgivning sker genom att myndigheten sänder handlingen med post till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts.

Av handlingarna i målet framgår att S.L:s kända adress vid tiden för huvudförhandlingen i hovrätten var Västra Hagagatan 3 I, 281 36 Hässleholm. Vidare framgår att hans adress i kallelsen till huvudförhandlingen den 25 september 2000 felaktigt angavs vara Västra Hagagatan 31, 281 36 Hässleholm. Kallelsen sändes således inte till S.L:s senast kända adress. Då det saknades bevis om att S.L. ändå delgivits kallelse till huvudförhandlingen borde hovrätten inte ha förklarat hans överklagande förfallet. Det rättegångsfel som sålunda förekommit har inverkat på målets utgång.

Ett rättegångsfel bör i första hand avhjälpas vid den domstol där felet har begåtts eller, om det inte är möjligt, efter anlitande av ordinärt rättsmedel (se NJA 2001 s. 575). Ett rättsmedel som i detta fall har stått S.L. till buds har varit begäran om återupptagande. S.L. ansökte också om återupptagande, varvid han åberopade att han inte kunnat inställa sig på grund av en utlandsresa föranledd av en släktings dödsfall. I en ytterligare skrift ställd till hovrätten angav han att han alternativt klagade över domvilla eftersom hovrätten förklarat överklagandet förfallet trots att den förenklade delgivningen skett under felaktig adress. Hovrätten prövade emellertid inte om S.L. kunde anses delgiven kallelse utan överlämnade den frågan till HD. Rätteligen borde hovrätten ha prövat frågan om laga förfall också utifrån påståendet om felaktig adress i kallelsen.

På grund av det fel som förekommit när överklagandet förklarades förfallet och då hovrätten vid prövningen av om målet skulle återupptas underlåtit att beakta felet föreligger anledning i den föreliggande situationen att bifalla S.L:s klagan över domvilla.

HD undanröjer hovrättens beslut den 25 september 2000, såvitt det avser att S.L:s överklagande förfallit, och hovrättens beslut den 4 december 2000, såvitt det avser att S.L:s ansökan om återupptagande avslås, samt förordnar att ny handläggning av målet skall äga rum i hovrätten.