NJA 2004 not 23

L.C. mot C.C. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.

Den 30:e. 23.(Ö 2114-03) L.C. mot C.C. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.

L.C. ålades genom en av The Superior Court of the State of California in and for the County of Alameda, Kalifornien, USA, den 2 januari 1998 meddelad dom att betala underhållsbidrag till sin son C.C. Domen vann laga kraft och fick verkställas i USA. P.C., som ingått äktenskap med C.C:s far R.C., adopterade den 29 december 2000 C.C.

C.C. ansökte om attSvea hovrättskulle besluta att domen var verkställbar i Sverige för tiden fram till den 29 december 2000. L.C. bestred ansökningen. Hon anförde därvid bl.a. att hon upplevde sig förföljd av R.C. och att hon uppfattade verkställighetsförfarandet som ett led i denna förföljelse. Hon bestred vidare att hon inte hade betalat underhåll till C.C. Hovrätten,som fann att domen uppfyllde kraven för att få verkställas här i landet, biföll genom beslutden 29 april 2003 C.C:s ansökan.

L.C. yrkade i HD ändring av hovrättens beslut. Hon anförde bl.a. att den summa som krävdes var orealistisk och att handlingarna i akten i målet om underhållsbidrag samt ett brottmål inte hade funnits tillgängliga i ärendet. L.C. begärde att hon skulle höras i HD.

HD:s beslut:Vad L.C. har anfört gäller den amerikanska domens sakliga innehåll. Det har emellertid inte framkommit några sådana omständigheter som enligt reglerna i Haagkonventionen den 2 oktober 1973 om erkännande och verkställighet av avgörande angående underhållsskyldighet medför att domen kan underkastas saklig prövning i Sverige. Inte heller i övrigt har framkommit någon omständighet som föranleder ändring av hovrättens beslut. HD, som inte finner anledning att hålla sammanträde, avslår därför överklagandet.