NJA 2004 not 28

Överklagande av P.G. angående jäv.

Den 30:e. 28.(Ö 3722-03) Överklagande av P.G. angående jäv.

I mål (T 2117-03) angående skadestånd iHovrätten över Skåne och Blekingeanförde hovrätteni beslut den 17 mars 2003: P.G. har framställt jävsinvändning mot samtliga ordinarie ledamöter anställda vid Hovrätten över Skåne och Blekinge. Som grund för sin invändning har han anfört bl.a. följande. Hans kritiska inställning till dels hovrättens agerande i samband med återförvisning av mål avgjorda av f.d. rådmannen B.S., dels hovrättens handläggning av mål Ö 1261-95, i vilket mål hovrätten fastställde Lunds tingsrätts beslut i mål T 844/94 att avvisa honom som ombud i målet och entlediga honom som rättshjälpsbiträde, kan påverka hovrättens ledamöter på ett sätt som kan rubba kravet på saklighet och opartiskhet. Detta gäller även de domare som inte deltog i beslutet att återförvisa mål avgjorda av B.S.

Hovrättens prövning i mål Ö 1261-95 av frågan om P.G. skulle avvisas som ombud i Lunds tingsrätts mål T 844/94 innefattade en prövning av hans agerande i det målet eller en fråga som skall prövas även i det nu aktuella målet. De ledamöter som deltog i den prövningen får anses jäviga att delta i handläggningen av det nu aktuella målet. Någon grund för att anse att hovrättens samtliga ledamöter är jäviga att handlägga detta mål föreligger emellertid inte. Vad P.G. i övrigt anfört som grund för sin jävsinvändning och vad handlingarna i målet i övrigt utvisar innebär inte heller att jäv föreligger för hovrättens samtliga ledamöter. Hovrätten ogillar därför P.G:s jävsinvändning.

P.G. yrkade i HD bifall till sin jävsinvändning. Han yrkade även att HD skulle hålla muntlig förhandling i målet.

Föredragandenföreslog att HD skulle meddela följande beslut.P.G. har som grund för att hovrättens ledamöter skall förklaras jäviga åberopat att det föreligger omständigheter som är ägnade att rubba förtroendet till hovrättens samtliga eller i vart vissa ledamöters opartiskhet och bl.a. anfört följande. Hovrätten har återförvisat ett stort antal mål som handlagts av P.G:s motpart B.S. till tingsrätten på grund av rättegångsfel. Detta måste ha varit allmänt känt inom hovrätten. Trots detta skedde ingen åtalsanmälan för tjänstefel eller vidtogs någon annan åtgärd från hovrättens ledamöters sida. Detta måste uppfattas som att man favoriserade B.S. Den kritik som P.G. framför i målet kan av hovrättens ledamöter uppfattas som personlig och kränkande. Mot bakgrund av dessa omständigheter kan det inte uteslutas att hovrättens ledamöter vid bedömningen av nu aktuellt mål inte kommer att pröva detta rättvist.

Hovrätten har i ett flertal fall beträffande dit överklagade avgöranden åtgärdat rättegångsfel som förekommit vid B.S:s handläggning i tingsrätten. Det har inte förelegat någon skyldighet för hovrätten att därutöver vidta någon ytterligare åtgärd även om det inte heller förelegat något förbud mot detta. Den omständigheten att hovrätten inte vidtagit någon åtgärd, utöver att avgöra överklagade avgöranden, med anledning av B.S:s dömande verksamhet medför inte att det föreligger någon anledning till legitima tvivel om hovrättens opartiskhet. Inte heller vad P.G. i övrigt anfört medför att de ledamöter som återförvisat mål som handlagts av B.S. eller övriga ledamöter i hovrätten skall anses jäviga att handlägga hovrättens mål T 2117-03.

HD, som ej finner skäl att hålla muntlig förhandling i målet, lämnar överklagandet utan bifall.

HD:s beslut.HD, som ej finner skäl att hålla muntlig förhandling i målet, lämnar överklagandet utan bifall.