NJA 2004 not 34

A.M. mot Riksåklagaren och S.N. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga tvång.

Den 24:e. 34.(Ö 1544-03) A.M. mot Riksåklagaren och S.N. angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga tvång.

Göteborgs tingsrättdömde den 20 november 2002 A.M. för olaga tvång till 75 dagsböter å 350 kr. Tingsrätten förordnade vidare att A.M. skulle betala tillbaka kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet, 14 410 kr, till staten.

Sedan A.M. överklagat domen iHovrätten för Västra Sverige,meddelade hovrätteni beslutden 13 mars 2003 inte prövningstillstånd. Tingsrättens dom skulle därför stå fast.

A.M. yrkade att HD skulle bevilja tillstånd till målets prövning i hovrätten. Riksåklagaren och S.N. förklarade sig inte motsätta sig att sådant tillstånd lämnades.

HD, beslutpå förslag av föredraganden: Skäl.I överklagandet till hovrätten gjorde A.M. bl.a. gällande att dagsbotsbeloppet och återbetalningsskyldigheten för kostnader grundats på en helt felaktig och alldeles för hög årsinkomst, cirka 400 000 kr. Han åberopade kopia av kontrolluppgift till styrkande av de riktiga inkomstförhållandena, en årsinkomst om cirka 70 000 kr. I HD har A.M. dessutom åberopat kopia av inkomstdeklaration för inkomståret 2002 där samma inkomstuppgift finns införd.

Med tillämpning av de uppgifter A.M. angivit i överklagandet skulle dagsbotsbeloppet och återbetalningsskyldigheten nedsättas i avsevärd mån. Den utredning A.M. åberopat är sådan att det finns tvivel om avgörandets riktighet. Tillstånd till målets prövning i hovrätten skall därför meddelas.

Avgörande.Med ändring av hovrättens beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i hovrätten.