NJA 2004 not 39

T.A. mot C.-M.J. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.

Den 2:a. 39.(Ö 4238-03) T.A. mot C.-M.J. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.

T.A. ålades genom Stadtjugendamt Münchens avgörande den 17 juli 1992 att betala underhållsbidrag till sin son C.-M.J. Avgörandet vann laga kraft och fick verkställas i Tyskland.

C.-M.J. ansökte iSvea hovrättom att hovrätten skulle besluta att avgörandet var verkställbart i Sverige.

T.A. bestred ansökningen. Han anförde bl.a. att han inte delgivits beslutet den 17 juli 1992 i behörig ordning, inte heller blivit kallad till eller varit företrädd inför myndigheterna. Han hade slutit ett avtal om underhåll med C.-M.J:s mor, vilket accepterats av Stadtjugendamt som det instrument som reglerat underhållsskyldigheten. Sedan avtalet upphört i december år 2001 hade han månatligen betalat underhåll enligt anvisningar av tyska myndigheter. Han anförde vidare att verkställighet skulle vägras då avgörandet var uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket, bl.a. eftersom underhållsbeloppet fastställts utan hänsyn till hans ekonomiska förmåga.

C.-M.J. genmälde att, som framgick av avgörandet, detta hade undertecknats av T.A., samt att den korrespondens som ägt rum mellan Stadtjugendamt och T.A. hade rört betalningarna och inte betalningsskyldigheten i och för sig.

Ibeslutden 8 oktober 2003 förklarade hovrättenatt det tyska avgörandet fick verkställas i Sverige som svensk lagakraftägande dom.

T.A. yrkade i HD att verkställighet av det utländska avgörandet den 17 juli 1992 skulle vägras. Han anförde liksom i hovrätten bl.a. att de tyska myndigheterna inte tagit hänsyn till hans ekonomiska förmåga. Han åberopade även i övrigt till stöd för sitt överklagande i huvudsak samma omständigheter som han åberopat i hovrätten.

HD, beslutpå förslag av föredraganden:Vad T.A. anfört gäller bl.a. det tyska avgörandets sakliga innehåll. Det har emellertid inte framkommit några sådana omständigheter som enligt reglerna i Haag-konventionen den 2 oktober 1973 om erkännande och verkställighet av avgörande angående underhållsskyldighet medför att det tyska avgörandet kan underkastas någon saklig prövning i Sverige. Inte heller i övrigt har framkommit någon omständighet som föranleder ändring av hovrättens beslut. HD avslår därför överklagandet.

HD fäster uppmärksamheten på att Stadtjugendamt München vid flera tillfällen ändrat det underhållsbelopp som T.A. har att betala.

Ibeslutden 8 oktober 2003 förklarade hovrättenatt det tyska avgörandet fick verkställas i Sverige som svensk lagakraftägande dom.

T.A. yrkade i HD att verkställighet av det utländska avgörandet den 17 juli 1992 skulle vägras. Han anförde liksom i hovrätten bl.a. att de tyska myndigheterna inte tagit hänsyn till hans ekonomiska förmåga. Han åberopade även i övrigt till stöd för sitt överklagande i huvudsak samma omständigheter som han åberopat i hovrätten.

HD, beslutpå förslag av föredraganden:Vad T.A. anfört gäller bl.a. det tyska avgörandets sakliga innehåll. Det har emellertid inte framkommit några sådana omständigheter som enligt reglerna i Haag-konventionen den 2 oktober 1973 om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet medför att det tyska avgörandet kan underkastas någon saklig prövning i Sverige. Inte heller i övrigt har framkommit någon omständighet som föranleder ändring av hovrättens beslut. HD avslår därför överklagandet.

HD fäster uppmärksamheten på att Stadtjugendamt München vid flera tillfällen ändrat det underhållsbelopp som T.A. har att betala.