NJA 2004 not 48

U.W. mot f.d. lagmannen L.O. angående skadestånd.

Den 3:e. 48.(T 1015-94) U.W. mot f.d. lagmannen L.O. angående skadestånd.

U.W. ansökte iHovrätten för Nedre Norrlandom stämning på L.O. Han yrkade att L.O. skulle förpliktas att till honom utge 80 000 kr. Som grund för sin talan anförde U.W., som det fick förstås, bl.a. att L.O. åsamkat honom skada genom mobbning och särbehandling.

Hovrättenanförde i domden 6 februari 2004: Domskäl.Hovrätten har uppfattat U.W:s skadeståndstalan som riktad mot L.O. för åtgärder denne vidtagit i egenskap av domare vid tingsrätten. U.W:s talan måste anses uppenbart ogrundad och dom kan meddelas utan att stämning utfärdas. U.W:s talan skall således lämnas utan bifall. Domslut.Hovrätten ogillar käromålet.

U.W. yrkade i HD, som det fick förstås, bifall till sin i hovrätten förda talan.

HD, dompå förslag av föredraganden:HD avslår överklagandet.