NJA 2004 not 51

A.S. mot Västra Götalands läns landsting (landstinget) angående skadestånd.

Den 16:e. 51.(T 77-03) A.S. mot Västra Götalands läns landsting (landstinget) angående skadestånd.

I mål mellan A.S. och landstinget angående skadestånd vidGöteborgs tingsrättyrkade A.S. att landstinget skulle förpliktas att till honom utge 265 000 kr. Av beloppet avsåg 15 000 kr ersättning för förspillda flyttningskostnader och 250 000 kr ersättning för inkomstförluster orsakade av att landstinget brutit ett med honom träffat avtal om utbildningsplats. Landstinget bestred yrkandet.

Tingsrättenfann i domden 29 oktober 2001 på anförda skäl att A.S. inte kunde anses vara berättigad till ersättning för inkomstförluster och tillerkände honom ersättning för flyttningskostnader med yrkade 15 000 kr.

A.S. överklagade domen iGöta hovrättoch yrkade fullt bifall till sin talan vid tingsrätten. Landstinget bestred ändring. Hovrättenfastställde genom domden 4 december 2002 tingsrättens domslut.

Sedan A.S. överklagat hovrättens dom anmälde parterna att förlikning träffats mellan dem i målet och hemställde att HD skulle stadfästa förlikningen genom dom.

HD:s dom.Med undanröjande av underrätternas domar stadfäster HD den mellan parterna träffade förlikningen.