NJA 2004 not 52

Å.A. och I.A. mot Backen-Horsvass samfällighetsförening angående avvisande av stämningsansökan.

Den 16:e. 52.(Ö 3529-02) Å.A. och I.A. mot Backen-Horsvass samfällighetsförening angående avvisande av stämningsansökan.

I mål mellan Å.A. och I.A. å ena sidan och samfällighetsföreningen å den andra angående klander av föreningsstämmobeslut avvisadeStockholms tingsrätt,fastighetsdomstolen, genom beslutden 31 juli 2002 Å.A:s och I.A:s talan på den grunden att denna inte hade kompletterats på sätt som tingsrätten förelagt dem.

Sedan Å.A. och I.A. överklagat beslutet iSvea hovrättoch yrkat att beslutet skulle undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten för vidare handläggning, avslog hovrätteni beslutden 4 september 2002 deras yrkande.

Å.A. och I.A. ansågs i HD ha yrkat att HD skulle undanröja tingsrättens avvisningsbeslut och återförvisa målet till tingsrätten för erforderlig handläggning. Samfällighetsföreningen förklarade att den inte hade något att anföra i målet. Tingsrätten avgav yttrande.

HD, beslutpå förslag av föredraganden:Skäl.Sista dag för att komplettera den av I.A. och Å.A. vid tingsrätten väckta talan var den 30 juli 2002. I.A. och Å.A. har uppgett att en begäran om anstånd med kompletteringen sänts till tingsrätten med telefax den 15 juli 2002. De har till stöd härför och för att tingsrätten också mottagit deras anståndsbegäran åberopat en kopia av denna daterad den 15 juli 2002, omfattande en sida, en s.k. trafikrapport från I.A:s telefaxapparat, en av Glocalnet utfärdad specifikation av I.A:s teleräkning, en s.k. aktivitetsrapport från tingsrätten samt det förhållandet att mottagandet muntligen bekräftats av en tjänsteman vid tingsrättens aktuariekontor den 16 juli 2002. Genom den av I.A. och Å.A. åberopade utredningen får det anses klarlagt att ett telefaxmeddelande på en sida avsänts den 15 juli 2002 kl. 14.35 från I.A:s telefaxapparat till tingsrättens telefaxnummer 08-653 34 44 samt att ett telefaxmeddelande omfattande en sida mottagits hos tingsrätten på detta nummer den 15 juli 2002 kl. 14.35. Enligt tingsrättens yttrande har telefaxmeddelandet emellertid inte kunnat återfinnas.

Övervägande skäl talar för att den handling som mottagits på tingsrättens telefax den 15 juli 2002 kl. 14.35 är den handling som I.A. och Å.A. samma tid denna dag sände till tingsrätten via telefax och att handlingen därmed får anses ha kommit in till tingsrätten. Av tingsrättens yttrande framgår att I.A. eller Å.A. några dagar tidigare vid ett telefonsamtal med ansvarig domare meddelat att en skriftlig ansökan om anstånd skulle komma att ges in. I.A:s och Å.A:s uppgift att handlingen var den åberopade anståndsbegäran och att tingsrättens aktuariekontor dagen därpå bekräftat att denna inkommit får då godtas. Begäran om anstånd får därmed anses ha inkommit i tid. Avvisningsbeslutet skall därför undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten för erforderlig handläggning.

Avgörande.Med ändring av hovrättens beslut undanröjer HD tingsrättens avvisningsbeslut och återförvisar målet till tingsrätten för erforderlig handläggning.