NJA 2004 not 6

C.T. mot Väsby Bil El Söderholm & Söderholm KB (bolaget) angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om fordran.

Den 12:e. 6.(Ö 1327-03) C.T. mot Väsby Bil El Söderholm & Söderholm KB (bolaget) angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om fordran.

C.T. ansökte iSollentuna tingsrättom stämning på bolaget och yrkade därvid ersättning av bolaget för diverse närmare angivna kostnader med sammanlagt 30 313 kr. Som grund för sitt yrkande anförde hon bl.a. Hon lämnade in sin bil, en SAAB 900 årsmodell 1987, till Väsby Bil El den 28 september 2001 för byte av generator. Parterna kom överens om att bilen skulle få stå kvar hos bolaget till dess att hon ca en vecka senare skulle återkomma från en utlandsresa. När hon den 5 oktober 2001 kom och betalade reparationen och skulle hämta bilen visade det sig att den inte längre fanns kvar hos bolaget. Eftersom bilen inte fanns kvar bär bolaget ansvar härför enligt 32 § konsumenttjänstlagen. Bolaget, som skulle ha bevakat bilen dygnet runt, har brustit i bevakningen varför bilen kunnat tillgripas av någon samt därefter skada vållats genom att framstolar, baksäte, radio, växelspaksknopp och hjul tillgripits. Bilen har visserligen senare återfunnits men eftersom reparationskostnaden med nya delar blir högre än bilens värde måste bilen skrotas.

Bolaget bestred käromålet i dess helhet och anförde bl.a. Bolaget har inget ansvar för stölden. C.T. hade begärt att bilen skulle få stå kvar till dess hon hämtade den eftersom hon skulle resa utomlands. Bolaget åtog sig inget ansvar för bilen efter det att den var åtgärdad. Att bilen inte avhämtades direkt efter reparationen utan fick stå antingen i verkstaden eller låst på den bilparkering som nyttjas av flera företag på området var enbart i C.T:s eget intresse – inte i bolagets. Bolagets ansvarsförsäkring i Salus Ansvar gäller inte för skada genom stöld eller skadegörelse. Salus Ansvar hänvisade C.T. att vända sig till det försäkringsbolag hon hade bilen försäkrad i. Det visade sig att C.T. inte hade bilen stöldförsäkrad. Bilen har faktiskt återfunnits.

Tingsrättenanförde i domden 19 september 2002. Domskäl.I målet är ostridigt att bolaget åtagit sig att byta ut generatorn på C.T:s SAAB 900 av 1987 års modell samt att C.T. vid avtalets ingående begärt och erhållit löfte att få låta bilen stå kvar till dess hon kommit hem efter en utlandsresa, som beräknades ta ca en vecka. Bilen lämnades in den 28 september 2001 och åtgärdades. Den fanns, enligt vad verkstadsinnehavaren F.S. erinrar sig, kvar på parkeringsplatsen vid bolagets lokal den 3 oktober 2001 men försvann troligen under den dagen. Bilen återfanns kort tid senare i ett parkeringsgarage plundrad på vissa delar. C.T. har gjort gällande att innebörden av 32 § konsumenttjänstlagen är sådan att bolaget under ifrågavarande omständigheter skall förpliktas att ersätta skadan.

Såsom bolaget har anfört har det varit enbart i C.T:s eget intresse att bilen fått stå kvar efter reparationen. Redan den omständigheten måste anses kraftigt tunna ut det ansvar näringsidkaren har för bilen efter färdigställandet. Till detta kommer att Väsby Bil El har haft bilen låst på parkeringsplats under temporär och återkommande tillsyn såväl av bevakningspersonal som av bolagets egen personal. C.T. fick dessutom ha kvar bilen utan kostnad. Att hennes bil inte var stöldförsäkrad har C.T. inte upplyst bolaget om; något som hon i denna situation borde ha gjort. Vid en sammantagen bedömning av det ovan sagda anser tingsrätten att bolaget har visat att den skada C.T. har vållats inte beror på försummelse av bolaget. Käromålet skall följaktligen ogillas.

Domslut

Domslut.Käromålet ogillas.

C.T. överklagade domen iSvea hovrätt,som i beslutden 4 mars 2003 inte meddelade prövningstillstånd. Tingsrättens dom skulle därför stå fast.

C.T. yrkade att HD skulle meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten. Bolaget bestred ändring.

HD, beslutpå förslag av föredraganden:Målet rymmer frågor angående rättsförhållandet mellan näringsidkare och konsument som behöver belysas i rättspraxis. Det får därför anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av högre rätt.

Med ändring av hovrättens beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i hovrätten.