NJA 2004 not 60

S.C. mot N.C. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.

Den 8:e. 60.(Ö 3641-04) S.C. mot N.C. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.

S.C. ålades genom distriktsdomstolens i Szczecin dom den 26 februari 1992 att betala underhållsbidrag till sin dotter N.C. Han ålades vidare genom distriktsdomstolens i Szczecin dom den 29 januari 2004 att betala ett högre underhållsbidrag till dottern. Båda domarna vann laga kraft och fick verkställas i Polen.

N.C. ansökte iSvea hovrättom att hovrätten skulle besluta att domarna var verkställbara i Sverige. S.C. bestred ansökningen på den grunden att han inte ansåg sig ha råd att erlägga underhållsbidrag i enlighet med vad den polska domstolen förordnat.

Hovrätten,som fann att domarna uppfyllde kraven för att få verkställas här i landet (lagen [1976:108] om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet) samt att det som S.C. anfört inte ledde till någon annan bedömning, förklarade i beslutden 17 augusti 2004 att båda domarna fick verkställas i Sverige som svensk domstols lagakraftägande dom. Verkställigheten fick inte avse underhållsbidrag för tid efter det att N.C. fyllt 21 år eller ingått äktenskap.

S.C. yrkade, som det fick förstås, att ansökningen om verkställighet skulle lämnas utan bifall.

HD, beslut på förslag av föredraganden:Lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet äger enligt 1 § första stycket tillämpning i förhållande till stat som har tillträtt Haag-konventionen den 2 oktober 1973 om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet. Denna konvention trädde i förhållande till Polen i kraft den 1 juli 1996. Enligt lagens övergångsbestämmelser gäller lagen, i fråga om underhållsbidrag som har fastställts i stat som avses i 1 § första stycket före konventionens ikraftträdande i förhållande till den staten, endast såvitt avser bidragsbelopp som förfaller till betalning efter ikraftträdandet. N.C:s ansökan vad avser underhållsbidrag som förfallit till betalning före den 1 juli 1996 kan därför inte lagligen bifallas. Något skäl i övrigt att ändra hovrättens beslut föreligger inte.

HD ändrar på det sättet hovrättens beslut att den av distriktsdomstolen i Szczecin, Polen, den 26 februari 1992 meddelade domen inte heller får verkställas här vad avser underhållsbidrag som förfallit till betalning före den 1 juli 1996.