NJA 2004 not 64

A.R. mot riksåklagaren angående urkundsförfalskning.

Den 13:e. 64.(B 788-04) A.R. mot riksåklagaren angående urkundsförfalskning.

På Riksåklagarens vägnar överlämnade byråchefen N.R. till Justitiedepartementet en anmälan från A.R. om brott som påstods vara begångna av personer i utövning av tjänsten som justitiekansler.

A.R. väckte åtal mot riksåklagaren för urkundsförfalskning.

HD, dompå förslag av föredraganden:HD skall som första instans ta upp mål om ansvar på grund av brott som i utövning av tjänsten begåtts av riksåklagaren eller den som utövat detta ämbete.

HD finner det uppenbart att åtalet är ogrundat. Detta skall därför ogillas och dom i målet meddelas utan att stämning utfärdas.

HD ogillar åtalet.