NJA 2004 not 75

Överklagande av L.H. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.

Den 16:e. 75.(Ö 2979-04) Överklagande av L.H. angående inträde i Sveriges advokatsamfund.

L.H. ansökte 30 december 2003 om inträde i advokatsamfundet. Samfundets Stockholmsavdelning avstyrkte ansökningen. Genombeslut den 27 maj 2004 avslogsamfundets styrelseL.H:s ansökan, då han inte hade styrkt sin lämplighet att utöva advokatyrket.

L.H. yrkade att HD skulle förklara honom berättigad att vinna inträde i advokatsamfundet. Han anförde bl.a. att han hade styrkt sin lämplighet att utöva advokatverksamhet. Han åberopade viss utredning.

Samfundets styrelse anförde att samfundet, med beaktande av den kompletterande utredning som L.H. åberopat i HD, inte hade någon invändning mot att han beviljades inträde i samfundet.

HD, beslut på förslag av föredraganden.Med ändring av styrelsens beslut förklarar HD L.H. berättigad att vinna inträde i Sveriges advokatsamfund.