NJA 2006 not 1

T.S. mot Riksåklagaren angående förfallet överklagande samt återställande av försutten tid m.m.

Den 26:e. 1.(Ö 2222-05) T.S. mot Riksåklagaren angående förfallet överklagande samt återställande av försutten tid m.m.

Stockholms tingsrättmeddelade den 26 maj 2004 dom i mål mellan allmän åklagare och T.S. angående grovt skattebrott m.m.

Såväl T.S. som åklagaren överklagade domen iSvea hovrätt. Vid huvudförhandling i målet den 2 maj 2005 meddelade hovrättenbeslut i vilket T.S:s överklagade förklarades förfallet då han, trots att han kallats att inställa sig personligen, endast inställt sig genom ombud och det inte var sannolikt att han hade laga förfall samt hovrätten inte ansåg sig kunna avgöra målet i hans frånvaro.

T.S. överklagade hovrättens beslut. Han ansökte alternativt om återställande av försutten tid för ansökan om återupptagande av målet i hovrätten, ansökte alternativt om resning och klagade över domvilla beträffande beslutet. Han yrkade vidare ersättning för sina rättegångskostnader i HD.

Riksåklagaren bestred bifall till T.S:s yrkanden.

HD förordnade den 26 juli 2005 att, till dess annat föreskrevs, vidare åtgärder för verkställighet av tingsrättens dom inte fick äga rum.

T.S. begärde att HD skulle entlediga hans offentlige försvarare.

HD:s beslut. Enligt lag och meddelad fullföljdshänvisning får hovrättens beslut inte överklagas. T.S:s överklagande skall därför avvisas

.

T.S. har till stöd för sin talan i övrigt anfört bl.a. följande. Hovrätten har skickat samtliga i målet förekommande meddelanden riktade till honom till en adress som han inte hade och inte heller uppgivit för hovrätten. Han har i sitt överklagande, och även vid tingsrätten, angivit adressen Box 73, 182 05 Djursholm. Efter tingsrättens huvudförhandling hade han inte längre någon bostad utan bara boxadressen att ta emot post på. Han har inte fått någon av de aktuella handlingarna.

Av handlingarna i målet framgår att kallelse till huvudförhandlingen i hovrätten skickades med förenklad delgivning till T.S. under adressen Sveastigen 2 B, 182 60 Djursholm, vilken angivits i tingsrättens dom och i det kompletterande överklagande som T.S:s offentlige försvarare och ombud skickade in till hovrätten, men som det visat sig inte längre var aktuell. T.S:s uppgift att han fick kännedom om huvudförhandlingen och hovrättens beslut vid denna först efter det att tiden för ansökan om återupptagande av målet löpt ut får godtas. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt får T.S. anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i tid ansöka om målets återupptagande i hovrätten. Hans ansökan om återställande av försutten tid skall därför bifallas.

HD avvisar T.S:s överklagande.

HD bifaller T.S:s ansökan om återställande av försutten tid och förordnar att T.S. har rätt att inom tre veckor från dagen för HD:s beslut skriftligen hos Svea hovrätt ansöka om återupptagande av hovrättens mål B 5285-04.

HD:s förordnande den 26 juli 2005 skall bestå till dess annat föreskrivs eller tiden för ansökan om återupptagande av målet i hovrätten löpt ut utan att ansökan gjorts.

Det ankommer på hovrätten att pröva frågan om ersättning för rättegångskostnader i HD i samband med målet sedan detta efter ansökan återupptagits.

Yrkandet om entledigande av offentlig försvarare kan inte prövas i förevarande ordning.