NJA 2006 not 18

A.K. mot K.H. angående övergrepp i rättssak.

Den 21:a. 18. (B 2651-05) A.K. mot K.H. angående övergrepp i rättssak.

Svea hovrätt meddelade den 10 december 2003 dom i mål B 3541-02 mellan allmän åklagare och A.K. m.fl. angående grovt skattebrott m.m. I avgörandet deltog K.H.

A.K. väckte åtal mot K.H. för övergrepp i rättssak, grovt brott, och grovt tjänstefel, under åberopande av att hon på grund av jäv inte hade rätt att delta i avgörandet av brottmålet.

HD:s dom. Domskäl. HD finner det uppenbart att åtalet är ogrundat. Detta skall därför ogillas och dom i målet meddelas utan att stämning utfärdas.

Domslut

Domslut. HD ogillar åtalet.