NJA 2006 not 30

T.A. mot Riksåklagaren angående brott mot skogsvårdslagen.

Den 28:e. 30.(B 992-05) T.A. mot Riksåklagaren angående brott mot skogsvårdslagen.

Linköpings tingsrätt dömde den 5 november 2003 T.A. till dagsböter för brott mot skogsvårdslagen samt ålade honom att betala avgift till brottsofferfonden med 500 kr.

T.A. överklagade domen iGöta hovrätt, som genom dom den 9 februari 2005 ändrade tingsrättens dom endast på det sättet att åtalet till en viss del ogillades och dagsbotsbeloppet sänktes.

Sedan T.A. överklagat hovrättens dom meddelade HD prövningstillstånd beträffande frågan om uttagande av avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond men fann inte skäl att meddela prövningstillstånd i målet i övrigt.

HD,dom i huvudsaklig överensstämmelse med föredraganden: Domskäl. HD har i ett analogt fall, NJA 2005 s. 33, funnit att fängelse inte kan anses ingå i straffskalan för brott av det här aktuella slaget och att den dömde då inte kunde åläggas att utge avgift till brottsofferfonden. Samma slutsats gäller i T.A:s fall.

Domslut

Domslut. Med ändring av hovrättens dom, såvitt nu är i fråga, befriar HD T.A. från skyldighet att utge avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.