NJA 2006 not 34

A.A. mot riksåklagaren angående återställande av försutten tid.

Den 19:e. 34.(Ö 3720-03) A.A. mot riksåklagaren angående återställande av försutten tid.

Genom dom den 11 mars 2003 dömde Hovrätten över Skåne och Blekinge A.A. för hastighetsöverträdelse till penningböter 2 000 kr. I domen angavs att sista dag för överklagande var den 8 april 2003. A.A:s överklagande kom först den 9 april in till hovrätten, som den 23 april avvisade det eftersom det hade kommit in för sent. Av hovrättens beslut framgick att överklagandet hade kommit in till Malmö tingsrätt i rätt tid men att den omständigheten inte ändrade hovrättens bedömning.

A.A. överklagade hovrättens avvisningsbeslut och fick också anses ha ansökt om återställande av försutten tid för överklagande av hovrättens dom. HD avslog i ett beslut den 20 november 2003 överklagandet.

Riksåklagaren yttrade sig och motsatte sig att HD biföll A.A:s ansökan om återställande av försutten tid.

HD, beslut på förslag av föredraganden: A.A. gör i HD gällande att han har haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga hovrättens dom och har till stöd för sin ansökan anfört följande. Sista dagen för att överklaga hovrättens dom var den 8 april 2003. Samma dag begav han sig till hovrättens lokaler och anlände dit klockan 16.25. När han talade om att han ville lämna in ett överklagande förklarade receptionisten att överklagandet skulle lämnas till tingsrätten som sedan skulle skicka det till hovrätten. Han begav sig till tingsrätten och lämnade överklagandet i dess brevlåda.

Hovrätten har avgivit yttrande i målet och anfört i huvudsak följande. Personalen som arbetar i hovrättens reception har inget minne av det samtal som A.A. hänvisar till. De har uppgett att om någon vill lämna in ett överklagande av en dom i hovrätten tar de emot handlingen. De gör ofta sökningar i hovrättens databaserade målregister för att se att handlingen kommer rätt. Vill någon lämna in ett överklagande av en tingsrätts dom tar de emot det och faxar det till tingsrätten. Enligt yttrandet finns det inget som tyder på att personalen inte har helt klart för sig att ett överklagande av en hovrättsdom skall lämnas in till hovrätten och inte till tingsrätten.

Den som påstår att han har haft laga förfall har bevisbördan för de omständigheter som åberopas till stöd för ansökningen.

Till förmån för A.A:s uppgifter talar att på det kuvert som överklagandet gavs in i fanns angivet hovrättens adress. Mot bakgrund av att hans uppgifter inte får något som helst stöd av de uppgifter som personalen vid hovrätten har lämnat kan dock A.A. inte anses ha visat att han av omständigheter som han ej bort förutse har hindrats att överklaga domen i rätt tid.

HD avslår A.A:s ansökan om återställande av försutten tid.