NJA 2006 not 44

N.A. mot Skatteverket angående försättande i konkurs.

Den 27:e. 44. (Ö 986-06) N.A. mot Skatteverket angående försättande i konkurs.

På ansökan av staten genom Kronofogdemyndigheten i Göteborg försatte Borås tingsrätt N.A. i konkurs den 20 december 2005 på grund av obetalda skulder till staten.

N.A. yrkade iHovrätten för Västra Sverige att konkursbeslutet skulle upphävas och anförde bl.a. att skulden till staten hade uppstått på grund av skönstaxeringar samt att han numera hade lämnat in deklarationer och begärt omprövning av taxeringsbesluten. Staten genom Skatteverket bestred ändring.

Hovrätten, som fann att N.A. inte hade visat att han var solvent, avslog överklagandet i beslut den 8 februari 2006.

N.A. yrkade i HD att konkursbeslutet skulle upphävas.

Skatteverket förklarade sig inte ha någon erinran mot bifall till yrkandet.

Konkursförvaltaren avgav yttrande.

HD, beslut på förslag av föredraganden: Skäl. Av utredningen i HD framgår bl.a. att Skatteverket numera har omprövat N.A:s skönstaxeringar för taxeringsåren 2004 och 2005. Hans skatteskuld har därigenom nedsatts. Konkursförvaltaren har uppgivit att N.A:s tillgångar överstiger hans skulder och att det finns ett bud på en i konkursboet ingående fastighet som jämte andra likvida tillgångar täcker skulderna. En samlad bedömning av utredningen ger vid handen att N.A. får anses ha visat att han är solvent.

Konkursbeslutet skall därför upphävas.

Avgörande. Med ändring av hovrättens beslut upphäver HD konkursbeslutet.