NJA 2006 not 47

V.T. mot P.H. angående återupptagande av mål om misshandel.

Den 30:e. 47. (Ö 3379-04) V.T. mot P.H. angående återupptagande av mål om misshandel.

Stockholms tingsrätt ogillade den 6 oktober 2003 ett åtal mot P.H. angående misshandel av V.T. Tingsrätten lämnade vidare V.T:s skadeståndstalan utan bifall.

V.T. överklagade domen tillSvea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle döma P.H. för misshandel och bifalla hennes skadeståndsanspråk. Sedan V.T. underlåtit att komma personligen till huvudförhandling den 7 juni 2004 kl. 13.30 förklarade hovrätten hennes överklagande förfallet.

V.T. ansökte om att hovrätten åter skulle ta upp målet. Hon åberopade därvid ett läkarintyg från Medicinkliniken, S:t Görans sjukhus, av vilket det framgick bl.a. att hon den 7 juni vid två tillfällen sökte medicinakutmottagningen.

I beslut den 1 juli 2004 fann hovrätten att V.T. inte hade visat att hon för sin frånvaro vid huvudförhandlingen hade laga förfall som hon inte kunnat anmäla i tid och avslog därför hennes yrkande om återupptagande.

V.T. överklagade beslutet och yrkade att HD, med ändring av hovrättens beslut, skulle bifalla hennes ansökan om återupptagande av målet i hovrätten. Hon åberopade som stöd för sitt överklagande förutom intyget från Medicinkliniken, S:t Görans sjukhus – upplysningar från Taxi kurir i Stockholm AB jämte s.k. köruppdrag och ambulansjournal.

P.H. uppgav att han inte hade några invändningar mot målets återupptagande.

HD, beslut på förslag av föredraganden: Skäl. Utredningen i målet visar att V.T. för sin underlåtenhet att infinna sig personligen haft laga förfall som hon inte kunnat anmäla i tid. Hennes ansökan skall därför bifallas.

Avgörande. Med ändring av hovrättens beslut förordnar HD att målet åter skall tas upp i hovrätten.