NJA 2006 not 51

H.S. mot staten genom Justitiekanslern angående skadestånd.

Den 1:a. 51. (T 4066-04) H.S. mot staten genom Justitiekanslern angående skadestånd.

H.S. yrkade att staten skulle betala skadestånd till honom med 21 200 000 kr för förlorad inkomst av näringsverksamhet och med 1 300 000 kr för kränkning. Som grund för yrkandet anförde han att Justitiekanslern gjort sig skyldig till fel och försummelse i myndighetsutövning.

HD, dom på förslag av föredraganden: Domskäl. Det är uppenbart att H.S:s talan är ogrundad. Dom i målet kan meddelas utan att stämning utfärdas (42 kap. 5 § 1 st. och 57 kap. 1 § RB).

Domslut

Domslut. HD lämnar käromålet utan bifall.