NJA 2006 not 56

R.P. mot J.B. angående erkännande och verkställighet av utländsk dom angående underhållsskyldighet.

Den 27:e. 56.(Ö 2091-06) R.P. mot J.B. angående erkännande och verkställighet av utländsk dom angående underhållsskyldighet.

R.P. förpliktades genom en av Distriktsrätten i Kielce, Polen, den 29 oktober 1999 upprättad urkund att betala underhållsbidrag till J.B. Urkunden var verkställbar i Polen.

J.B. ansökte iSvea hovrättom att urkunden skulle förklaras verkställbar i Sverige.

R.P. motsatte sig att ansökan beviljades.

Hovrättenförklarade i beslutden 19 april 2006 att den polska urkunden fick verkställas i Sverige som svensk domstols lagakraftägande dom.

R.P. yrkade i HD att den polska domen inte skulle erkännas och verkställas i Sverige.

HD, beslut på förslag av föredraganden:HD avslår R.P:s överklagande.