NJA 2006 not 58

F.L. mot riksåklagaren angående avskrivning av mål om grovt rattfylleri m.m. Värmlands tingsrättdömde den 15 mars 2005 F.L. för grovt rattfylleri till fängelse två månader. Sista dag för överklagande av domen var den 5 april 2005.

Den 4:e. 58.(Ö 2033-05) F.L. mot riksåklagaren angående avskrivning av mål om grovt rattfylleri m.m. Värmlands tingsrättdömde den 15 mars 2005 F.L. för grovt rattfylleri till fängelse två månader. Sista dag för överklagande av domen var den 5 april 2005.

I ett överklagande, som kom in till tingsrätten den 1 april 2005, yrkade F.L. att fängelsestraffet skulle verkställas utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja. Fyra dagar senare, den 5 april 2005, inkom F.L. med ytterligare två skrifter till tingsrätten. I den ena av dessa återkallade F.L. sitt tidigare överklagande. I den andra, som avsåg ett nytt överklagande av tingsrättens dom, yrkade han att fängelsestraffet skulle sättas ned till en månads fängelse. Tingsrätten översände de tre skrifterna och akten tillHovrätten för Västra Sverige.

Hovrätten registrerade den 14 april 2005 F.L:s skrifter som aktbilaga 1–3 och i dagboken angavs att handlingarna avsåg ”Överklagande med bilagor fr. F.L.”. Samma dag noterades i dagboken att aktbilaga 2 avsåg återkallelse av överklagande från F.L.

Hovrätten beslutadeden 21 april 2005 att avskriva målet från vidare handläggning. I protokollet antecknades att F.L. i skrift, som kom in till hovrätten den 14 april 2005, återkallat sitt överklagande.

F.L. överklagade hovrättens beslut och anförde att det senare överklagandet skulle gälla.

Riksåklagaren tillstyrkte att hovrättens avskrivningsbeslut undanröjdes och att målet återförvisades till hovrätten för förnyad prövning.

HD, beslut på förslag av föredraganden: Skäl.Av handlingarna i målet framgår att hovrätten av misstag avskrivit målet från vidare handläggning. Hovrättens beslut skall därför undanröjas och målet visas åter till hovrätten för ny behandling.

Avgörande.HD undanröjer hovrättens beslut och visar målet åter till hovrätten för ny behandling.