NJA 2006 not 59

G.P. angående dödande av förkommen handling.

Den 5:e. 59.(Ö 1565-06) G.P. angående dödande av förkommen handling.

G.P. ansökte hosStockholms tingsrättom dödande av ett visst förkommet förlagsandelsbevis i Arla. Tingsrätten utfärdade offentlig stämning, som kungjordes på föreskrivet sätt i Post- och Inrikes Tidningar. Tingsrättenavslog genombeslut den 6 februari 2006 ansökningen, med motiveringen att lagen om dödande av förkommen handling inte är tillämplig på förlagsbevis.

G.P. överklagade beslutet iSvea hovrätt,som instämde i tingsrättens bedömning och i beslut den 21 mars 2006 lämnade G.P:s överklagande utan bifall.

G.P. yrkade att HD, med ändring av hovrättens beslut, skulle bifalla hans ansökan om dödande av förkommen handling.

HD, beslutpå förslag av föredraganden: Skäl.Den aktuella handlingen är inte ett förlagsbevis, utan ett förlagsandelsbevis. Förlagsandelsbeviset är ställt till förlagsandelsinnehavaren eller order. Av 5 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar framgår att sådana handlingar skall jämställas med löpande skuldebrev. Lagen om dödande av förkommen handling är enligt 1 § 1 st. tillämplig på löpande skuldebrev.

Förutsättningarna för att döda den förkomna handlingen är även i övrigt uppfyllda. G.P:s ansökan skall därför bifallas.

Avgörande.Med ändring av hovrättens beslut förklarar HD förlagsandelsbevis nr 1695 av den 1 juli 1995 på 17 112 kr i Arla ekonomisk förening, 702001-4192, dödat.