NJA 2006 not 62

Y.M. mot åklagaren angående avskrivning av mål om olaga hot.

Den 12:e. 62.(Ö 3776-06) Y.M. mot åklagaren angående avskrivning av mål om olaga hot.

Y.M. dömdes den 12 april 2006 avSkellefteå tingsrättför olaga hot till fängelse 2 månader.

Y.M. överklagade genom ombudet och offentlige försvararen, advokaten K.F., domen tillHovrätten för …vre Norrlandsamt yrkade att åtalet skulle ogillas i sin helhet och att i målet framställda skadeståndsyrkanden skulle lämnas utan bifall. Sedan åklagaren bestritt yrkandet meddelade K.F. i skrivelse till hovrätten att överklagandet efter samråd med Y.M. återkallades. Hovrätten avskrevden 12 september 2006 målet från vidare handläggning.

Y.M. överklagade hovrättens beslut.

HD, beslutpå förslag av föredraganden: Skäl.I HD har K.F. uppgett att han kring månadsskiftet augusti–september 2006 kontaktats av en polis vilken, som K.F. uppfattat det, underrättat honom om att Y.M. önskade återkalla sitt överklagande och att K.F. mot denna bakgrund upprättat en återkallelseskrift i avvaktan på bekräftelse från eller samråd med Y.M. Enligt K.F. kom denna återkallelseskrift att expedieras till hovrätten utan att han haft direkt samråd med Y.M.

Av utredningen i målet får anses framgå att K.F. överklagat tingsrättens dom på uppdrag av Y.M. men att han återkallat överklagandet utan uppdrag från denne. Med hänsyn till vad som framkommit i HD bör avskrivningsbeslutet undanröjas och målet återförvisas till hovrätten för ny handläggning.

Avgörande.HD undanröjer hovrättens beslut och visar målet åter till hovrätten för ny behandling.