NJA 2006 not 64

G.O-K. mot L.O-K. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet till barn.

Den 16:e. 64.(Ö 1760-06) G.O-K. mot L.O-K. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet till barn.

Svea hovrättförklarade i beslutden 24 mars 2006 att en av domstolen i Gdansk, Polen, den 3 juni 2003 meddelad dom i den del den avsåg skyldighet för G.O-K. att betala underhållsbidrag för L.O-K., får verkställas i Sverige som svensk domstols lagakraftägande dom. Verkställigheten får inte avse underhållsbidrag för tid efter det att L.O-K. fyllt 21 år eller ingått äktenskap.

G.O-K. yrkade, som det fick förstås, att HD skulle lämna ansökningen utan bifall.

HD, beslutpå förslag av föredraganden:HD fastställer hovrättens beslut.