NJA 2006 not 67

E.R. mot E.K. angående byte av offentlig försvarare.

Den 24:e. 67.(Ö 4023-06) E.R. mot E.K. angående byte av offentlig försvarare.

E.K. var förordnad som offentlig försvarare för E.R. i ett mål om misshandel iSvea hovrätt. Hovrättenavslog i beslutden 12 september 2006 E.R:s begäran om att få byta offentlig försvarare.

E.R. yrkade att HD med ändring av hovrättens beslut skulle bifalla hennes begäran om byte av offentlig försvarare.

HD, beslut. Skäl.E.R. har av Stockholms tingsrätt dömts för misshandel till villkorlig dom med samhällstjänst. Domen har överklagats till hovrätten, som har satt ut målet till huvudförhandling den 7 november 2006. E.K. är förordnad som offentlig försvarare för E.R.

E.R. begärde i skrifter till hovrätten under mars och april 2006 att få byta offentlig försvarare. Som grund för sin begäran anförde hon att hon hade förlorat förtroendet för E.K. på grund av att han – trots ett stort antal kontaktförsök från hennes sida – inte hade gått att nå. E.K. förklarade att han inte hade någon erinran mot hennes begäran och anförde därvid att det förhållandet att E.R. kunde ha haft svårt att nå honom under en period kunde ha berott på hans föräldraledighet.

Hovrätten avslog begäran om försvararbyte. E.R. överklagade till HD, som inte meddelade prövningstillstånd.

I skrift till hovrätten den 7 september 2006 begärde E.R. på nytt att få byta försvarare. Hovrätten avslog även denna begäran, varefter E.R. har överklagat till HD. Hon har anfört i allt väsentligt samma skäl som tidigare samt upplyst att hon, trots nya kontaktförsök, fortfarande inte har lyckats nå E.K.

E.K. har förelagts att yttra sig över överklagandet. Föreläggandet har sänts till hans kontor med delgivningskvitto, som emellertid inte har återsänts. Något yttrande har inte heller inkommit. Vid försök från HD:s sida att ringa upp E.K:s kontor har upplysts att telefonnumret har upphört och att hänvisning saknas. E.K. har inte heller kunnat nås via det mobiltelefonnummer som anges för honom i Advokatsamfundets förteckning.

E.R. har ett berättigat intresse av att kunna komma i kontakt med sin offentlige försvarare. Det finns därför skäl att bevilja E.R:s begäran om försvararbyte. E.K. bör därför entledigas som offentlig försvarare. Det bör lämpligen ankomma på hovrätten att förordna ny offentlig försvarare.

Avgörande.Med ändring av hovrättens beslut entledigar HD E.K. från uppdraget som offentlig försvarare för E.R. Det ankommer på hovrätten att utse en ny offentlig försvarare för henne.