NJA 2006 not 69

S.E. mot riksåklagaren angående resning och klagan över domvilla.

Den 26:e. 69.(Ö 4074-05) S.E. mot riksåklagaren angående resning och klagan över domvilla.

S.E. åtalades vidEskilstuna tingsrätt,i sin roll som företrädare för Ärla ?keri AB (Ärla), för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott, försvårande av skattekontroll samt försvårande av skattekontroll, grovt brott. Tingsrättenfann att det saknades erforderlig bevisstyrka för att binda S.E. till grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott men dömdeden 19 juli 2004 S.E. för försvårande av skattekontroll till villkorlig dom.

Åklagaren överklagade domen tillSvea hovrätt. Hovrätten,som menade att en samlad bedömning av omständigheterna styrkt att S.E. gjort sig skyldig till – utöver det brott som tingsrätten dömt honom för – grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott, dömdehonom den 5 april 2005 till fängelse två år.

Sedan S.E. fullföljt talan mot domen fannHDi beslutden 21 juni 2005 inte skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom stod därmed fast.

S.E. ansökte om resning och klagade över domvilla.

Riksåklagaren motsatte sig såväl att resning beviljades som att domen undanröjdes på grund av domvilla.

HD, besluti huvudsaklig överensstämmelse med föredraganden: Skäl.Genom hovrättens dom fälldes S.E., som var verkställande direktör för Ärla, till ansvar för – utöver det brott som tingsrätten dömt honom för – bokföringsbrott, grovt brott, grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott.

Hovrätten ansåg att den avgörande frågan för ställningstagandet till åtalet var om Ärla eller Palltrading i Huddinge AB (Palltrading) varit den verklige köparen av lastpallar från icke momspliktiga privatpersoner. Hovrätten fann därvid vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet att det inte annat än i en obetydlig omfattning bedrivits någon inköpsverksamhet i Palltrading och att de pallar som i Ärlas bokföring redovisats som inköpta från Palltrading i själva verket endast i undantagsfall verkligen köpts in av Palltrading. De i målet aktuella fakturorna från Palltrading återspeglade enligt hovrättens bedömning således inte verkliga affärshändelser och var därför oriktiga. Efter denna bedömning fann hovrätten åtalet mot S.E. styrkt.

S.E. har till stöd för sin ansökan om resning och klagan över domvilla åberopat 58 kap. 2 § 5, 59 kap. 1 § 3 och 4 RB samt artikel 6 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Hans argumentation är genomgående inriktad på att de bakomliggande civilrättsliga förutsättningarna inte klarlagts vare sig i processen eller i hovrättens dom.

Hovrätten har i sin dom redogjort för de omständigheter som hovrätten ansett innebära att Ärla och inte Palltrading har varit den verklige köparen av lastpallarna från privatpersonerna och som grundat hovrättens slutsats att fakturorna varit oriktiga.

S.E. har inte visat att hovrättens domslut eller domskäl strider mot de krav som gäller enligt RB och Europakonventionen.

Då det inte heller i övrigt är visat att sådana omständigheter föreligger som kan utgöra skäl för resning eller grund för domvilla skall S.E:s ansökan om resning och klagan över domvilla avslås.

Avgörande.HD avslår resningsansökningen och klagan över domvilla.