NJA 2006 not 7

Bohlin & Karlsson Kök AB:s konkursbo (konkursboet) mot C.K. angående kvarstad.

Den 20:e. 7. (Ö 685-06) Bohlin & Karlsson Kök AB:s konkursbo (konkursboet) mot C.K. angående kvarstad.

Konkursboet väckte vidNyköpings tingsrätt talan mot C.K. Innan stämning hade utfärdats yrkade konkursboet att tingsrätten skulle förordna om kvarstad på C.K:s egendom. Yrkandet framställdes även interimistiskt.

Tingsrätten lämnade i beslut den 3 februari 2006 kvarstadsyrkandet utan bifall och anförde i skälen bland annat att konkursboet inte hade visat att det skäligen kunde befaras att C.K. genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt skulle undandra sig att betala skulden.

Svea hovrätt

Konkursboet överklagade iSvea hovrätt och yrkade, jämväl interimistiskt, att hovrätten skulle förordna om kvarstad. Hovrätten antecknade i beslut den 8 februari 2006 att konkursboet hade yrkat interimistisk kvarstad. Hovrätten meddelade slutligt beslut och avslog överklagandet.

Konkursboet yrkade i första hand att HD, jämväl interimistiskt, skulle förordna om kvarstad på C.K:s egendom och i andra hand att HD skulle undanröja hovrättens beslut och återförvisa målet till hovrätten för fortsatt handläggning.

HD, beslut på förslag av föredraganden: Skäl. Hovrätten har endast prövat den interimistiska delen av yrkandet. Eftersom hovrätten inte har prövat överklagandet i sin helhet bör, enligt grunderna för 55 kap. 15 § 2 st. och 50 kap. 28 § RB, hovrättens beslut undanröjas och målet återförvisas till hovrätten för förnyad handläggning.

Avgörande. HD, som finner att det är uppenbart obehövligt att bereda motparten tillfälle att yttra sig, undanröjer hovrättens beslut och återförvisar målet till hovrätten för fortsatt behandling.