NJA 2006 not 75

I.W. mot S.F.W. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet till barn.

Den 21:a. 75.(Ö 2141-06) I.W. mot S.F.W. angående verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet till barn.

I.W. ålades genom ett beslutden 14 mars 2005 av High Court of Justice, Principal Registry of the Family Division,i Storbritannien att betala underhållsbidrag till sin son S.F.W. Beslutet fick verkställas i Storbritannien.

S.F.W. ansökte iSvea hovrättom att hovrätten skulle förklara att beslutet var verkställbart i Sverige.

I.W. bestred bifall till ansökningen. Till stöd för sin inställning anförde han bl.a. att han hela tiden haft för avsikt att betala underhåll till sin son, men beloppet måste vara rimligt och bestämmas med hänsyn till hans faktiska inkomst och det förhållandet att han även har skyldighet att försörja tre barn i Sverige.

Hovrätten fann att det brittiska beslutet uppfyllde kraven för att få verkställas här i landet enligt lagen om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.

Hovrättenförklarade i beslutden 4 april 2006 att det av High Court of Justice, Principal of the Family Division, i Storbritannien den 14 mars 2005 meddelade beslutet om skyldighet för I.W. att betala underhållsbidrag för S.F.W. får verkställas i Sverige som svensk domstols lagakraftägande dom, dock endast för underhållsbidrag för tid innan S.F.W. fyllt 21 år eller ingått äktenskap.

I.W. yrkade att HD skulle lämna ansökningen om verkställighet utan bifall.

HD, beslutpå förslag av föredraganden.HD avslår överklagandet.