NJA 2006 not 79

K.L. mot Riksåklagaren angående resning.

Den 5:e. 79.(Ö 2734-06) K.L. mot Riksåklagaren angående resning.

K.L. åtalades vid Luleå tingsrätt – såvitt här är av intresse – för att den 14 april 2004 på fastigheten Kalamark 4:1 i Kalamark inom Piteå kommun dels ha berövat R.L. livet genom att tilldela honom ett stort antal kraftiga slag i huvudet med ett trätillhygge och därefter binda honom, tejpa honom hårt över hals och underkäke samt lägga tunga säckar över honom, dels strax efteråt samma kväll på samma fastighet medelst våld ha stulit en måttlig summa pengar i kontanter tillhöriga S.L. eller R.L.

Tingsrätten dömde den 29 december 2004 K.L. för – förutom ett annat brott – mord och grovt rån till fängelse på livstid och ålade honom viss skadeståndsskyldighet mot S.L. Sedan K.L. överklagat tingsrättens dom fastställde Hovrätten för …vre Norrlandgenom domden 18 mars 2005 tingsrättens domslut. K.L. överklagade hovrättens dom. HD fann i beslut den 30 maj 2005 inte skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom stod därmed fast.

K.L. ansökte om resning i målet, varvid han yrkade att han skulle frikännas från ansvar för mord och grovt rån.

Riksåklagaren bestred bifall till resningsansökningen.

HD, besluti huvudsaklig överensstämmelse med föredraganden: Skäl.Hovrättens fällande dom grundar sig till en väsentlig del på M.V:s vittnesmål. Enligt M.V. hade K.L. dagarna före den 14 april 2004 berättat för honom att han planerade att göra en ”stöt” hos bröderna L. M.V. vittnade även om att han och K.L. åkte från Piteå till Kalamark under kvällen den 13 april 2004, en resa som enligt M.V. syftade till att avstyra K.L:s planerade brott (den s.k. avvärjningsresan). K.L. förnekade å sin sida både att han skulle ha berättat för M.V. att han planerade att göra en stöt och att de skulle ha åkt tillsammans till Kalamark den 13 april 2004. Hovrätten fann emellertid att M.V:s uppgifter var tillförlitliga.

Till stöd för sin ansökan om resning har K.L. anfört att det framkommit nya omständigheter och bevis som inte förebringats tidigare och som skulle ha lett till att han hade frikänts eller som i vart fall utgör synnerliga skäl för att på nytt pröva om han förövat gärningarna.

Ett av de nya bevis som K.L. har åberopat är en analys av sannolikheten för mobil uppkoppling från Kalamark till …jebyns mobilmast. Med handlingen har han avsett att styrka att M.V. inte kan ha varit i Kalamark vare sig kl. 20.00 eller kl. 20.20 den 13 april 2004, då samtal kopplades upp från M.V:s telefon mot masten i …jebyn, och därmed att denne och K.L. aldrig företog avvärjningsresan.

Därutöver har K.L. anfört bl.a. följande. Hovrätten fäste vikt vid att vittnet E.L. såg en person försvinna in genom en öppning i ladugårdsbyggnaden hos bröderna L. i Kalamark den 14 april 2004 omkring kl. 19.40, att denne person bar blå byxor och att vittnet E.K. uppgav att ett par blå arbetsbyxor försvunnit från huset i Vistträsk som K.L. hyrde av henne vid tiden för brotten. Numera har E.K. emellertid återfunnit dessa arbetsbyxor. Hovrätten noterade även i sin dom att hans uppgift om tidpunkten för hans avfärd från Vistträsk – han hade sagt att han åkte därifrån vid 22-tiden på kvällen den 14 april 2004 – framstod som osann med hänsyn till vad som var känt om då pågående vägbyggen och till att ett samtal från hans mobiltelefon registrerats över en mobilmast i Skellefteå kl. 23.14 samma kväll. Ett nytt vittnesmål från en person som var skyltansvarig för det aktuella vägbygget visar dock att vägbyggena endast innebar en förlust i tid om några minuter och en rekonstruktionsresa som en annan person gjort efter brottmålet bekräftar att av honom lämnade tidsangivelser är rimliga. Slutligen har K.L. åberopat handlingar som enligt denne visar att en annan person kan vara gärningsmannen.

Den av K.L. åberopade analysrapporten ger vid handen att det är ytterst osannolikt att M.V:s mobiltelefon befann sig i Kalamark kl. 20.00 eller 20.20 den 13 april 2004. Enligt ett yttrande i resningsärendet av vice chefsåklagaren M.L., som var åklagare i målet, var det emellertid redan i hovrätten ostridigt att det förelåg svårighet att i Kalamark koppla upp en mobiltelefon mot masten i …jebyn. Det framgår inte heller av domen att hovrätten skulle ha utgått från att en sådan uppkoppling kunde ske. Det kan därför inte antas ha varit avgörande för hovrättens bedömning att K.L. och M.V. befunnit sig i närheten av Kalamark vid tidpunkterna för samtalen.

De andra nya omständigheter och bevis som K.L. har åberopat i resningsärendet är inte heller av sådan betydelse att det är sannolikt att dessa – vare sig sedda för sig eller i förening med analysrapporten – skulle ha lett till att han hade frikänts eller till att något av brotten hade hänförts under en mildare straffbestämmelse, om materialet hade förebringats i brottmålet.

Det finns inte heller synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om han förövat gärningarna.

Resningsansökningen skall därför avslås.

Avgörande.HD avslår resningsansökningen.