NJA 2006 not 82

E.H. mot …sterby Plåt i Visby AB angående återställande av försutten tid.

Den 8:e. 82.(Ö 2267-05) E.H. mot …sterby Plåt i Visby AB angående återställande av försutten tid.

Svea hovrätt beslutadeden 20 april 2005 att avskriva mål T 9415-04 mellan E.H. och …sterby Plåt angående fordran. Sista dag för överklagande var den 18 maj 2005. Sedan E.H. överklagat beslutet i en skrift som inkom till hovrätten den 24 maj 2005 avvisade hovrättenden 27 maj 2005 överklagandet som för sent inkommet.

E.H. ansökte om återställande av försutten tid för överklagande av hovrättens beslut. Österby Plåt överlämnade till HD att avgöra om grund för ansökningen förelåg.

HD, beslutpå förslag av föredraganden: Skäl.E.H. har ansökt om återställande av försutten tid och till stöd för sin ansökan anfört att hon postat överklagandet i Visby den 10 maj 2005 och att hon fått uppgift från Postens kundtjänst i Stockholm att brevet troligen sorterats fel och hamnat på utrikesavdelningen.

Av kuvertet framgår att det är rätt adresserat och frankerat, men stämplat med orden ”Deutsche Post”.

Det saknas anledning att ifrågasätta E.H:s uppgift att hon postat överklagandet i tillräcklig tid för att det normalt skulle ha kommit in till hovrätten i rätt tid. Av de uppgifter hon har fått från Posten och av kuvertets stämpel får det anses framgå att överklagandet på grund av en felsortering på Posten först sänts till Tyskland och därför kommit in för sent till hovrätten. E.H. får anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att överklaga hovrättens beslut i rätt tid.

E.H:s ansökan om återställande av försutten tid bör därför bifallas.

Avgörande.HD bifaller E.H:s ansökan om återställande av försutten tid och förordnar att överklagandet skall överlämnas till avdelning för tillståndsprövning.