NJA 2006 not 9

J.A.J. mot Riksåklagaren angående resning.

Den 23:e. 9. (Ö 4-06) J.A.J. mot Riksåklagaren angående resning.

GenomSvea hovrättsdom den 10 februari 2005 fälldes J.A.J. till ansvar bl.a. för mord bestående i att han den 11 september 2004 genom att tilldela den 14-årige J.W. ett knivhugg i bröstkorgen tillfogat denne så allvarliga skador att han avlidit samma kväll. J.A.J. förpliktades också att betala skadestånd till dödsboet efter J.W. och till dennes närmaste anhöriga.

J.A.J. ansökte om resning.

Riksåklagaren motsatte sig att resning beviljades.

HD:s beslut. Skäl. Resningsansökningen grundas huvudsakligen på uppgifter om att en annan yngling vid samtal med andra skulle ha erkänt mordet. Dessa uppgifter är dock vaga och stöds inte av någon annan dokumentation än ett till J.A.J. ställt brev, som emellertid är kortfattat och allmänt hållet. Uppgifterna i förening med vad J.A.J. i övrigt åberopat till stöd för sin resningsansökan är inte av sådan art att det framstår som sannolikt att de, om de förelegat i rättegången, skulle ha lett till att J.A.J. frikänts. Inte heller finns det på grundval av vad som J.A.J. nu anfört synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om han har förövat det brott för vilket han dömts eller anledning att förordna om någon komplettering till förundersökningen.

På grund av det anförda saknas förutsättningar för bifall till J.A.J:s resningsansökan.

Avgörande. HD lämnar J.A.J:s resningsansökan utan bifall.