NJA 2008 s. 353

Verksam ändring av testamente?

I HD:s dom lämnas inledningsvis följande redogörelse för bakgrunden till målet.

Makarna H. och U.B. upprättade den 20 oktober 1999 ett ”inbördes testamente”. Däri förordnade de att den efterlevande av dem endast skulle erhålla vissa legat efter den först avlidne. Resterande del av kvarlåtenskapen efter envar av dem skulle tillfalla deras bröstarvingar att fördelas mellan dessa enligt lag. Vidare föreskrevs bl.a. följande.

”§ 6 Vid arvskifte efter den först avlidne eller vid arvskiften efter både den först och den sist avlidne skall följande förordnanden beaktas.

Fastigheten Torsby 1:337 i Värmdö kommun skall tillskiftas R.B. och A.- S.P. med hälften till dem vardera eller med de andra andelar de är överens om.

Fastigheten Torsby 1:338 i Värmdö kommun skall tillskiftas A. och L.B. med hälften till dem vardera eller med de andra andelar de är överens om.”

U.B. avled den 18 april 2001. Hon efterlämnade som dödsbodelägare maken H.B. samt de gemensamma barnen R.B., A.-S.P., A.B. och L.B.

Den 29 oktober 2001 förordnade H.B. om följande ”tillägg” till testamentet.

”Den under § 6 i det inbördes testamentet inskrivna arvskiftesföreskriften skall utgå och därför inte komma att tillämpas vid blivande arvskiften.”

Den 30 juni 2005 förrättades bodelning och arvskifte i dödsboet efter U.B. Av skifteshandlingen framgår att all makarnas egendom utgjordes av giftorättsgods. Bland H.B:s giftorättsgods upptogs fastigheterna Torsby 1:337 och 1:338. Det antecknades att H.B. inte hade begärt att få behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. Fastigheterna lades inte ut på H.B:s lott utan tillskiftades, med beaktande av tillägget till testamentet, de fyra barnen med en fjärdedel vardera.

Bodelningen vann laga kraft medan arvskiftet klandrades av R.B. och A.-S.P.

Stockholms tingsrätt

R.B. och A.-S.P. klandrade arvskiftet genom att väcka talan mot övriga dödsbodelägare vid Stockholms tingsrätt. De yrkade var för sig i första hand att arvskiftet efter U.B. skulle undanröjas och återförvisas till boutredningsmannen att förrättas så att fastigheten Torsby 1:337 i Värmdö kommun tillskiftades dem och fastigheten Torsby 1:338 tillskiftades A.B. och L.B., allt i enlighet med § 6 i U.B:s och H.B:s inbördes testamente av den 20 oktober 1999.

A.B. och L.B. bestred R.B:s och A.-S.P:s yrkanden. H.B. medgav deras talan.

I en skrivelse som inkom till tingsrätten den13 september 2005 uppgav H.B. bl.a. att han inte ville kännas vid tillägget till det inbördes testamentet och att han inte heller hade något minne av att ha skrivit under något sådant. Han ingav senare till tingsrätten en den 17 maj 2006 daterad och av honom underskriven handling betitlad. ”Tillägg till inbördes testamente”. I handlingen förordnade H.B. att tillägget av den 29 oktober 2001 skulle upphöra att gälla och att sålunda det inbördes testamentet av den 20 oktober 1999 ”skall vara gällande i ograverat skick”. Handlingen var bevittnad av två personer.

I ett förlikningsavtal, undertecknat den 12 och 16 maj 2006, mellan å ena sidan R.B. och A.-S.P. samt å den andra A.B. och L.B. reglerades vissa tvistefrågor rörande arvskiftet.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Manne Pavón) anförde i dom den 16 oktober 2006 bl.a.:

Grunder och sakframställningar

R.B. och A.-S.P.

Grunden för deras talan avseende fastigheterna Torsby 1:337 och 1:338 i Värmdö kommun är att det testamente som undertecknats av U. och H.B. den 20 oktober 1999 skall gälla vid fördelningen av U.B:s kvarlåtenskap.

Äktenskapsförordet och testamentet av den 20 oktober 1999 undertecknades i ett sammanhang av U. och H.B. Det var således en helhetslösning och vardera makens vilja att arvskifte skulle ske på sätt som framgår av testamentet oavsett vem av makarna som avled först. Frågan i målet är vilken rättsverkan, om någon, som skall tillräknas det tillägg till testamentet som undertecknats av H.B. den 29 oktober 2001. Vid U.B:s frånfälle tillhörde de aktuella fastigheterna H.B. och ingick i makarnas gemensamma giftorättsgods. Eftersom makarna hade egendom med giftorättsgods måste bodelning i anledning av dödsfallet ske innan förutsättningarna för arvskifte kunde bestämmas. Vid U.B:s frånfälle fanns inget hinder för H.B. att i testamente förordna om fastigheternas framtida fördelning, möjligen att förordnandet skulle kunna rubba förutsättningarna för det tidigare gemensamma testamentet, vilket dock inte är aktuellt här. En första förutsättning för att ett sådant testamentariskt förordnande skall ha någon relevans är att arvlåtaren äger egendomen vid sin död. Emellertid, genom den av H.B. godkända, eller i vart fall inte klandrade, bodelningen mellan makarna i anledning av U.B:s frånfälle tillfördes fastigheterna kvarlåtenskapen i dödsboet efter henne. Därigenom förlorade H.B:s testamentariska förordnande rörande fastigheterna - oavsett innehåll och när dessa företagits - all betydelse eftersom han inte längre var ägare av fastigheterna. En andra förutsättning för att ett testamente skall ha relevans är att testator är död.

I andra hand åberopades att H.B:s tillägg av den 29 oktober 2001 är overksamt genom det senare tillkomna tillägget av den 17 maj 2006. Det har nämligen inte förelegat något hinder för H.B. att ändra förordnandet av den 29 oktober 2001 eftersom arvskiftet efter U.B. ännu inte är verkställt.

A.B. och L.B.

Såsom boutredningsmannen funnit har H.B:s tillägg av den 29 oktober 2001 inte rubbat förutsättningarna för det inbördes testamentet. - Fastigheterna Torsby 1:337 och 1:338 ägdes av H.B. och utgjorde således hans giftorättsgods. Han har därför haft rätt att i ett nytt testamente förordna om fastigheterna. Det är ett felaktigt påstående att fastigheterna 2001 ingick i U.B:s kvarlåtenskap. U.B:s dödsbo hade ett giftorättsanspråk beträffande fastigheterna men ingen äganderätt. Först genom bodelnings- och arvskifteshandlingen har fastigheterna Torsby 1:337 och 1:338 påförts dödsboet efter U.B. och härefter lagts ut med en fjärdedel på var och en av de fyra bröstarvingarna. Parterna är överens om att bodelningen har vunnit laga kraft. H.B. har således fram till dess att bodelning förrättats ägt rätt att göra tillägg till det inbördes testamentet avseende sitt giftorättsgods.

Den handling som är daterad den 17 maj 2006 och rubricerad som tillägg till inbördes testamente har ej delgivits arvingarna och är således ej lagakraftvunnet. - Den 17 maj 2006 hade bodelningen mellan H.B. och U.B:s dödsbo vunnit laga kraft. Efter det att bodelningen vunnit laga kraft har H.B. inte haft rätt att testamentariskt förordna om egendom som genom bodelningen tillskiftats U.B:s dödsbo och således ingick i hennes kvarlåtenskap.

Påståendet att en andra förutsättning för att ett testamente skall ha relevans är att testator är död är felaktigt i situationer med inbördes testamente.

Det är direkt olämpligt att fastigheterna separeras. Fastigheten Torsby 1:338 är bebyggd med ett enkelt mindre fritidshus. Det är osäkert om ytterligare byggnation kommer att medges.

Domskäl

R.B. och A.-S.P. har obestritt uppgett att arvskiftet delgetts dem den 21 juli 2005. Någon anledning att ifrågasätta den uppgiften finns inte. Klander över arvskiftet har därför skett inom föreskriven tid.

Vid U.B:s bortgång tillhörde fastigheterna 1:337 och 1:338 i Värmdö kommun H.B. och ingick i dennes giftorättsgods. Genom bodelningen mellan H.B. och U.B:s dödsbo har fastigheterna emellertid tillförts dödsboet efter U.B. Bodelningen har vunnit laga kraft. H.B:s förordnande den 29 oktober 2001 om ”tillägg” till testamentet av den 20 oktober 1999 har härigenom blivit overksamt. Det anförda innebär att arvskiftet efter U.B. såvitt avser nämnda fastigheter haft att företas i enlighet med § 6 i testamentet av den 20 oktober 1999, dvs. så att fastigheten Torsby 1:337 skulle ha tillskiftats R.B. och A.-S.P. medan fastigheten Torsby 1:338 skulle ha tillskiftats L.B. och A.B.

Parterna är överens om att arvskiftet efter U.B. skall ske med beaktande av den träffade förlikningsöverenskommelsen.

Det anförda innebär att det klandrade arvskiftet skall undanröjas och att boutredningsmannen skall förrätta nytt skifte. Vid det skiftet skall iakttas dels parternas överenskommelse den 12 och 16 maj 2006 i tilllämpliga delar, dels att fastigheten Torsby 1:337 skall tillskiftas R.B. och A.-S.P. med hälften till dem vardera eller med de andra andelar de är överens om, och dels att fastigheten Torsby 1:338 skall tillskiftas A.B. och L.B. med hälften till dem vardera eller med de andra andelar de är överens om.

Domslut

Domslut

Med undanröjande av det klandrade arvskiftet den 30 juni 2005 efter U.B. förordnar tingsrätten att boutredningsmannen skall förrätta nytt skifte, varvid skall iakttas dels att fastigheten Torsby 1:337 i Värmdö kommun skall tillskiftas R.B. och A.-S.P. med hälften till dem vardera eller med de andra andelar de är överens om, dels att fastigheten Torsby 1:338 i Värmdö kommun skall tillskiftas A.B. och L.B. med hälften till dem vardera eller med de andra andelar de är överens om, och dels att parternas överenskommelse den 12 och 16 maj 2006 skall gälla i tillämpliga delar.

Svea hovrätt

A.B. och L.B. överklagade i Svea hovrätt och yrkade att - vid det nya arvskifte som boutredningsmannen enligt tingsrättens dom hade att förrätta - fastigheterna Torsby 1:337 och 1:338 skulle fördelas i enlighet med det arvskifte som gjordes den 30 juni 2005.

R.B. och A.-S.P. bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Birgitta Widebäck, hovrättsrådet Annika Åkerlind, referent, och adjungerade ledamoten Elisabeth Åberg) anförde i dom den 13 april 2007:

Hovrättens domskäl

Parterna har åberopat de omständigheter som har redovisats i tingsrättens dom.

Målet i hovrätten gäller om det av H.B. den 29 oktober 2001 upprättade tillägget till det inbördes testamentet den 20 oktober 1999 skall tillmätas betydelse, dvs. om fastigheterna Torsby 1:337 i Värmdö kommun och Torsby 1:338 i Värmdö kommun vid arvskiftet skall fördelas i enlighet med testamentets ursprungliga lydelse eller med beaktande av tilllägget. Det har inte gjorts gällande att tillägget inte skulle uppfylla de formkrav som gäller vid återtagande av testamentariskt förordnande (jfr 10 kap. 6 § ÄB). Det har inte heller gjorts gällande att H.B. - i förhållande till U.B. - genom tillägget väsentligt rubbat förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet (jfr 10 kap. 7 § ÄB).

Det är ostridigt att H.B. ägde de aktuella fastigheterna fram till dess att bodelningen mellan honom och dödsboet efter U.B. vann laga kraft. H.B. har därför, den 29 oktober 2001, haft rätt att genom nytt testamentariskt förordnande förordna om fastigheterna och på det sätt som skett genom ett testamentariskt tillägg upphäva § 6 i det ursprungliga testamentet. I ett senare skede har, genom den lagakraftvunna bodelningen mellan H.B. och dödsboet efter U.B., fastigheterna tillförts dödsboet. Detta förhållande innebär dock inte att det av H.B. gjorda tillägget till testamentet upphör att gälla.

Till följd härav skall § 5 i testamentet tillämpas på arvskiftet efter U.B. vilket innebär att fastigheterna skall tillfalla A.B., L.B., R.B. och A.-S.P. med en fjärdedel vardera av respektive fastighet. Det kan tilläggas att denna ändring endast rör fördelningen de universella testamentstagarna emellan och att dödsboet efter U.B. i sig inte påverkas därav.

R.B. och A.-S.P. har i andra hand invänt att tillägget av den 29 oktober 2001 blivit overksamt genom det nya tillägg som H.B. gjorde den 17 maj 2006. I den delen konstaterar hovrätten att H.B:s möjlighet att göra ändringar i det inbördes testamentet upphört när bodelningen vunnit laga kraft. Följaktligen saknar det senare tillägget någon verkan.

Mot bakgrund av det anförda skall tingsrättens dom ändras på så sätt att de aktuella fastigheterna skall tillskiftas de universella testamentstagarna i enlighet med det av bodelningsförrättaren ursprungliga arvskiftet.

Hovrättens domslut

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt: Vid det nya arvskifte som boutredningsmannen har att förrätta skall såvitt gäller fastigheterna Torsby 1:337 i Värmdö kommun och Torsby 1:338 i Värmdö kommun iakttas att dessa fastigheter skall tillskiftas A.B., L.B., R.B. och A.- S.P. med en fjärdedel vardera av respektive fastighet eller med de andra andelar de är överens om.

Högsta domstolen

R.B. och A.-S.P. överklagade och yrkade att HD skulle undanröja hovrättens dom och fastställa tingsrättens dom.

A.B. och L.B. bestred ändring.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Ulf Melchior, föreslog i betänkande följande dom:

HD fastställer hovrättens dom.

Domskäl

HD (justitieråden Gertrud Lennander, Leif Thorsson, Ella Nyström, referent, Anna Skarhed och Lena Moore) meddelade den 19 mars 2008 följande dom:

Domskäl

Makarna H. och U.B. - - - se inledningen till detta referat - - - klandrades av R.B. och A.-S.P.

Frågan i målet är om arvskiftet av fastigheterna skall ske enligt det ursprungliga testamentet eller enligt det av H.B. gjorda tillägget till testamentet. Det har inte gjorts gällande att H.B. genom tillägget väsentligt har rubbat förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet (10 kap. 7 § ÄB).

H.B. hade även efter det att U.B. avlidit rätt att beträffande sin egen kvarlåtenskap ändra en föreskrift i det inbördes testamentet. Hans testamentariska förordnande kunde emellertid endast avse vad som vid hans död skulle ske med egendom som då utgjorde hans kvarlåtenskap.

Testamentet innebar att U.B:s kvarlåtenskap vid hennes död, med undantag för vissa legat, skulle tillfalla bröstarvingarna i stället för efterlevande make (jfr 3 kap. 1 § ÄB). För att bestämma vad som var U.B:s respektive H.B:s kvarlåtenskap krävdes en bodelning. Vid bodelningen avstod H.B. från sin rätt att med stöd av 11 kap. 7 § ÄktB få de av honom ägda fastigheterna utlagda på sin lott. Genom att fastigheterna kom att ingå i U.B:s kvarlåtenskap blev H.B:s testamentariska förordnande beträffande fastigheterna utan verkan. Skiftet av fastigheterna skall därför som tingsrätten funnit ske i enlighet med förordnandet i det inbördes testamentet.

Tingsrättens domslut skall således fastställas i den överklagade delen.

Domslut

Domslut

Med upphävande av hovrättens dom - - - fastställer HD tingsrättens domslut såvitt nu är i fråga.

HD:s dom meddelad: den 19 mars 2008.

Mål nr: T 2066-07.