NJA 2017 not 14

Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, mot Naturvårdsverket angående slutligt villkor.

Den 3 :e. 14 . (T 1025-16) Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, mot Naturvårdsverket angående slutligt villkor.

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 29 januari 2016 dom i mål mellan SYSAV och Naturvårdsverket.

SYSAV yrkade att HD skulle i första hand fastställa mark- och miljödomstolens domslut och i andra hand förordna att villkoret rörande kontinuerlig långtidsprovtagning av dioxiner och furaner ska börja gälla först tio månader från dagen för HD:s dom alternativt återförvisa målet till Mark- och miljööverdomstolen för fortsatt handläggning.

Naturvårdsverket motsatte sig förstahandsyrkandet men hade inte någon erinran mot andrahandsyrkandena.

HD meddelade prövningstillstånd såvitt avser frågan om vid vilken tidpunkt villkoret ska börja gälla. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt förklarades vilande.

HD, dom på förslag av föredraganden: Domskäl

Mark- och miljööverdomstolen har som slutligt villkor föreskrivit att det totala årliga utsläppet av dioxiner och furaner till luft från anläggningen som årsmedelvärde inte får överstiga en viss halt och att utsläppen ska fastställas efter kontinuerlig långtidsprovtagning som omfattar det totala årliga utsläppet.

I villkoret om kontinuerlig långtidsprovtagning har inte särskilt reglerats vid vilken tidpunkt det ska börja att gälla. Bolaget har tagit i anspråk tillståndet enligt mark- och miljödomstolens deldom den 26 mars 2014 i mål M 1251-13 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 4 mars 2015 i mål M 3761-14. Det skulle innebära att villkoret kommer att gälla för verksamheten när den överklagade domen får laga kraft. (Jfr MÖD 2004:76 och MÖD 2014:44.)

Det har i HD framkommit att det skulle ta bolaget åtminstone tio månader att upphandla och installera den mätutrustning som behövs för att villkoret ska kunna följas. För att bolaget ska ha faktiska möjligheter att iaktta villkoret bör Mark- och miljööverdomstolens domslut ändras på det sättet att villkoret börjar gälla först tio månader från dagen för HD:s dom.

Det saknas skäl att bevilja prövningstillstånd i målet i övrigt. Mark- och miljööverdomstolens domslut ska därmed i dessa delar stå fast.

Domslut

Domslut

HD ändrar Mark- och miljööverdomstolens domslut på det sättet att villkoret rörande kontinuerlig långtidsprovtagning av dioxiner och furaner ska börja gälla tio månader från dagen för HD:s dom.

HD meddelar inte prövningstillstånd i målet i övrigt. Mark- och miljööverdomstolens domslut står därmed fast i dessa delar.