NJA 2018 not 1

P.L. mot Justitiekanslern angående skadestånd.

Den 2:a. 1. (T 3521-17) P.L. mot Justitiekanslern angående skadestånd.

Örebro tingsrätt

Svenska Handelsbanken AB ansökte vid Örebro tingsrätt om att P.L. skulle

försättas i konkurs. Konkursfordringen avsåg ett skuldebrev med en bostadsrätt

som säkerhet. Vid konkursförhandlingen den 7 maj 2015 motsatte sig P.L. ansökningen

och anförde bl.a. att banken hade betryggande säkerhet för sin fordran i

panträtten till bostadsrätten.

Tingsrätten beslutade den 13 maj 2015 att försätta P.L. i konkurs. I beslutet

angavs att P.L. vid förhandlingen uppgett att han hade överlåtit bostadsrätten

till sin son. Med hänvisning till att bostadsrätten därmed inte kunde utmätas för

P.L:s skulder saknade Handelsbanken enligt tingsrätten betryggande säkerhet

för sin fordran. Tingsrätten bedömde att P.L. var insolvent och att det inte förelåg

något konkurshinder.

P.L. yrkade i Svea hovrätt att hovrätten skulle förplikta staten att till honom

betala 140 122 kr. Han yrkade även att hovrätten skulle förelägga staten att förete

ljudupptagningen från konkursförhandlingen i Örebro tingsrätt (edition).

P.L. anförde som grund för sin talan följande. Tingsrätten har gjort sig skyldig

till fel eller försummelse vid myndighetsutövning genom att besluta om att

försätta honom i personlig konkurs trots att det förelåg konkurshinder. Banken

hade betryggande säkerhet för sin fordran i en panträtt i en bostadsrätt som

tillhörde honom. Tingsrätten har felaktigt uppfattat att han vid konkursförhandlingen

sagt att han utan förbehåll hade överlåtit bostadsrätten till sin son. Under

alla förhållanden var han vid förhandlingen fortfarande formellt sett ägare av

bostadsrätten.

På grund av det felaktiga konkursbeslutet har han gått miste om en utdelning

i en konkurs om 139 122 kr. Utdelningen har betalats ut till hans konkursförvaltare

och kommer att gå till att täcka konkursförvaltarens arvode. Han har även

haft kostnader för tidsspillan om 1 000 kr.

Ljudupptagningen från konkursförhandlingen utgör bevis om vad han har

sagt vid förhandlingen angående äganderätten till bostadsrätten.

Staten bestred P.L:s yrkanden och godtog inte något belopp som skäligt i

och för sig. Staten anförde vidare. Tingsrätten har inte gjort sig skyldig till fel

eller försummelse genom att utgå från att det var ostridigt att P.L. hade överlåtit

bostadsrätten till sin son.

Vad P.L. har sagt vid konkursförhandlingen om äganderätten till bostadsrätten

saknar betydelse för käromålet. Av utredningen framgår att P.L. vid tidpunkten

för konkursbeslutet hade överlåtit äganderätten till bostadsrätten. Edition kan

således inte beviljas eftersom den omständighet som P.L. vill bevisa är utan betydelse

i målet.

N 2 2018 Februari 7

I dom den 16 juni 2017 lämnade hovrätten P.L:s talan i själva saken utan bifall

och avslog hans yrkande om edition.

P.L. yrkade i första hand att HD skulle undanröja hovrättens dom och lämna

tillbaka målet till hovrätten för ny behandling. I andra hand yrkade han bifall till

sin vid hovrätten förda talan om skadestånd. Han yrkade dessutom bifall till sitt

vid hovrätten framställda yrkande om edition.

Staten motsatte sig att hovrättens dom ändrades.

HD , dom på förslag av föredraganden : Domskäl .

Det saknas skäl att undanröja hovrättens dom. Vad som har förekommit i HD

föranleder ingen annan bedömning än den som hovrätten har gjort. Hovrättens

dom ska därför fastställas.

Domslut

Domslut . HD fastställer hovrättens dom.