NJA 2018 not 15

K.H.A. mot G.L. angående hävande av faderskap.

Den 9:e. 15. (T 1583-17) K.H.A. mot G.L. angående hävande av faderskap.

E.L. och K.H.A. var gifta med varandra när E.L. i maj 2013 födde G.L.

G.L. väckte i december 2013 talan mot K.H.A. och gjorde gällande att den faderskapspresumtion som gäller inom äktenskapet skulle hävas. Genom dom den 6 april 2017 ogillade tingsrätten hennes talan.

Sedan G.L. överklagat domen ändrade Hovrätten för Västra Sverige tingsrättens dom och förklarade att K.H.A. inte är far till G.L.

K.H.A. yrkade att HD skulle ogilla G.L:s talan.

G.L. motsatte sig att hovrättens dom ändrades.

HD:s dom. Domskäl. HD finner inte skäl att göra någon annan bedömning än den som hovrätten gjort. Den överklagade domen ska därmed fastställas.

Domslut

Domslut. HD fastställer hovrättens dom.