RÅ 1994 not 103

Överklagande av Annsofi S. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 103. Överklagande av Annsofi S. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Skolnämnden i Sundsvalls kommun (1993-03-25) beslöt att uttala att ett av Annsofi S. efterfrågat protokoll från en elevrådskonferens ej fanns hos nämnden, att detta enligt uppgift från dåvarande rektor för S:t Olofsskolan berodde på att protokoll ej fördes vid den aktuella konferensen och att kopior av protokollet därför inte kunde lämnas ut. - I kammarrätten yrkade Annsofi S. att protokollet från elevrådskonferensen skulle lämnas ut. Hon uppgav att hon mindes att anteckningar fördes av bl.a. rektor, studierektor, syo-konsulent och barnpsykolog. - Kammarrätten i Sundsvall (1993-09-20, Sjöberg, Tärnvik, Wikström): Skolnämnden har i överklagade beslutet anfört att begärd handling inte kan lämnas ut eftersom den inte finns. Skolnämnden har vidare uppgett att anteckningar kan ha förts utan att sammanföras i särskilt protokoll. - Kammarrätten finner att ej något framkommit i ärendet som tyder på att allmän handling av den art Annsofi S. angivit finns hos myndigheten. - Kammarrätten lämnar överklagandet utan bifall. - Annsofi S. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-02-23, M. Sjöberg, Brink, Berglöf, von Bahr, Lindstam) gjorde samma bedömning som kammarrätten och fastställde kammarrättens dom. (fd I

1994-01-26, Karlberg)

*REGI

*INST