RÅ 1994 not 104

Avvisat (frist för anmälan hos inskrivningsmyndighet om bestridande av förköpsrätt) / Frist för anmälan hos inskrivningsmyndighet om bestridande av förköpsrätt (avvisat)

Not 104. Ansökan av Förvaltnings AB Lars-Ive Eriksson om återställande av försutten tid. - Kristinehamns kommun beslutade den 24 september 1992 att utöva förköpsrätt

avseende Förvaltnings AB Lars-Ive Erikssons förvärv av

fastigheten Skäringsbol 1:12 i Kristinehamn. I beslut den

23 februari 1993 avvisade Inskrivningsmyndigheten i

Kristinehamns domsaga bolagets bestridande enligt 9 §

förköpslagen (1967:868) såsom för sent inkommet. - I sin

ansökan anhöll bolaget att Regeringsrätten skulle återställa försutten tid "så att rätten till kommunalt förköp kan bli prövad av domstol". - Regeringsrätten (1994-02-23, M. Sjöberg, Brink, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 11 kap. 11 § regeringsformen följer att det inte ankommer på Regeringsrätten att pröva ansökan om återställande av försutten tid i sådan fråga som avses med den nu föreliggande ansökningen. Denna skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1994-01-26, Karlberg)

*REGI

*INST